РЕШЕНИЕ №557
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол № 47

ОТНОСНО: Приемане на декларация


Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА
 
 
Р Е Ш И:
         
Приема приложената декларация против  потвърдените смъртни присъди на петте български медицински сестри и на палестинския лекар Ашраф ал Хаджудж.
                     
      
 
Участвали в гласуването 35 общински съветника, от които 35 "за".
 
 
Вярно с оригинала!
 
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
            /В.Добрева/                                                                                                                                                                                                                                      /ВАСИЛ САМАРСКИ/