РЕШЕНИЕ №558
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол № 47

ОТНОСНО: вх.№ ОС- 747/12.12.2006 г. -Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината във връзка с приемане на второ четене на "Общински план за развитие на Община Казанлък за периода 2007 - 2013 г.", след проведено обществено обсъждане и обобщение на направените предложения


Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 14, ал.4, чл.18, ал.2 и 3, чл.27,28, §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за регионално развитие,
 
Р Е Ш И:
 
1. Включва предложението на Марин Пенков, общински съветник, вх.№ ОС- 707/ 27.11.2006 г., относно включване в Общински план за развитие на обект "Учебни работилници" на Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, гр. Казанлък, съгласно приложение.
2. Включва предложението на Гл.експерт спорт Ангел Радевски, т.8 Изграждане на спортни клубове в учебните заведения - 30 х.лв., съгласно приложение
3. Включва предложението на Пеньо Терзиев, Председател на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания, Приоритет 4:  Съхранение и социализация на културното и природно наследство, развитие на устойчив туризъм, Специфична цел 2.Обогатяване и разнообразяване на туристическите продукти. М1 По-привлекателно и разнообразно анимиране на продукта културно-познавателен туризъм. Приоритет 5. Специфична цел 5. Развитие на културата. М 1. Развитие на културата, проучването, опазването и експонирането на културно-историческото наследство, съгласно приложение.
4. Приема да бъде разработен басейн в СОУ "Екзарх Антим І" като общинско мероприятие за обучение на учениците от Община Казанлък. Финансирането да се извърши от Общината и фондове на ЕС. Да бъде добавено към Специфична цел 2 в индикативната финансова таблица
5. Приема Общински план за развитие на Община Казанлък за периода 2007-2013 година на второ четене.
6. Приема Програма за реализация на Общински план за развитие, съгласно "Индикативна финансова таблица".
7. Задължава Кмета на община Казанлък да изготви окончателен  "Общински план за развитие на Община Казанлък за периода 2007-2013 г." и да го внесе в Общински съвет, както и ежегодно да информира жителите на община Казанлък за изпълнението му.
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
            /В.Добрева/                                                   ВАСИЛ САМАРСКИ