РЕШЕНИЕ
№ 1169
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58

 

Относно: ОС_3039/08.08.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот общинска собственост с идентификатор 35167.505.9160, кв. 376 на гр. Казанлък, в размер на 3250 лв. без ДДС, за прехвърляне на собствеността на заявителя Георги Георгиев.


Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници, че в Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 94-Г-882-2/25.06.2019 година от Георги Георгиев за доброволно прилагане на Подробен устройствен план за Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIII-8320 в кв. 376 в град Казанлък и закупуване на общинската част от него. Урегулираният имот е образуван при изменение на Подробен устройствен план, одобрено със Заповед №867/ 07.06.2019 г., във връзка с което е изготвена Скица-проект №15-364248-22.04.2019 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък.

Съгласно нотариален акт, вписан в СВ гр. Казанлък с вх. рег. №1774/13.05.2002 г, акт №186, т. III, д. №726, заявителят е собственик на имот пл. №8320 в кв. 376, идентичен с Поземлен имот 35167.505.8320 с площ 500 кв. м по КККР на град Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК. По представената Скица-проект №15-364248-22.04.2019 г. за изменение на Кадастрална карта за общинската част от УПИ ХIII-8320 в кв. 376 е образуван Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.505.9160 с проектна площ 92 кв. м, за който е съставен Акт за частна общинска собственост №3723/15.07.2019 г, вписан в СВ-Казанлък с вх. №4261, дв вх. №4259/16.07.2019 г, акт 105, т. 15, н. д. 3128.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи. Преписката за прехвърляне на собственост на общински имот при прилагане на действащ Подробен устройствен план се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с §22, ал. 1, т. 1, б.„б“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на общинската земя е 1 293,70 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404047459/27.06.2019 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвена е пазарна оценка на стойност 3 250,00 лева.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22 ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход(лв)

Предназначение

Описание на имота

3723/2019 г.

Георги Георгиев

3 250,00

Жилищно строителство

Реална част с площ 92 кв. м от УПИ ХIII-8320 в кв. 376 в град Казанлък.


 

2. Определя пазарна цена от 3 250,00 (три хиляди двеста и петдесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на следния имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.505.9160 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка девет едно шест нула), с проектна площ 92 (деветдесет и два) кв. м, при граници: Поземлени имоти с идентификатори 35167.505.9147, 35167.505.9156, 35167.505.9149, 35167.505.8320, образуван от Поземлен имот с идентификатор 35167.505.9147(три пет едно шест седем точка пет нула пет точка девет едно четири седем)с обща площ 4503 (четири хиляди петстотин и три)кв. м, по Скица-проект №15-364248-22.04.2019 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на Кадастралната карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), представляващ реална част от Урегулиран поземлен имот ХIII-8320 (тринадесет за осем три две нула) в кв. 376 (триста седемдесет и шести) по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №867/07.06.2019 г. на кмет на община Казанлък.

 

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Георги Георгиев ЕГНхххххххххх от град Казанлък за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 2, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Георги Георгиев.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Георги Георгиев, град Казанлък.

 

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/10/2019 г.