РЕШЕНИЕ
№ 1171
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58
Относно: ОС_3098/16.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на предварително съгласие за възмездно учредяване на право на прокарване през засегнатите от трасето на електропровода части от Поземлени имоти с идентификатори 35167.502.4531 и 35167.502.9001 общинска собственост. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС_3105/17.09.2019 г. от вносителя, с което изменя проекта за решение във връзка със становището на юриста на ОбС.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-М-7872-1#3/24.06.2019 г. от – Митко Костадинов (чрез Мария Пашалова, упълномощена с Пълномощно с рег. №5573 от 27.11.2018 г.) в качеството си на собственик на Поземлен имот с идентификатор 35167.1.66 – с НТП  “Нива”, с площ от 6,408 дка по КККР на  гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, област Стара Загора, за който с Решение №884 взето на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведено на 25.10.2018 г., Протокол №43, е дадено разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.1.66 по КККР на  гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, област Стара Загора.

В по-горе цитираното заявление Възложителя, е изявил искане за даване на предварително съгласие за учредяване на право на прокарване, което е необходимо преди одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на подземен електропровод за захранване с електроенергия, поземлен имот собственост на Възложителя, като проектното трасе засяга части от Поземлени имоти с идентификатори 35167.502.4531 и 35167.502.9001 общинска собственост, по КККР на гр. Казанлък, област Стара Загора.

Инвестиционното намерение на възложителя, е да промени предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „Нива“, в „Къщи за гости и търговски комплекс с обекти за спорт и атракции“, което налага по изключение, поради липса друга техническа и оправдана икономически реална възможност (описана в Писмо № 4361594/20.12.2018 г. и № 4221/16.05.2019 г. от „Електроразпределение Юг“ ЕАД, указваща най-близката възможна точка за присъединяване към електропреносната мрежа на дружеството), прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура (подземен електропровод), през части от поземлени имоти с идентификатори 35167.502.4531 и 35167.502.9001 общинска собственост, по КККР на гр. Казанлък, област Стара Загора. Учредяването на право на прокарване през засегнатите от трасето на електропровода, части от Поземлени имоти с идентификатори 35167.502.4531 и 35167.502.9001 общинска собственост, по КККР на гр. Казанлък, област Стара Загора, ще породи ограничения под формата на своеобразен сервитут по цялата дължина на проектното трасе, през поземлените имоти общинска собственост.

Съгласно чл.193, ал.6 от ЗУТ, влошаване в условията за застрояване и ползване на държавни или общински поземлени имоти поради прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура към други имоти може да се допусне по изключение, поради липса на друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, с разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството - за държавните поземлени имоти, съответно с решение на общинския съвет - за общинските поземлени имоти.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.193, ал.6 от ЗУТ и Решение №884 взето на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведено на 25.10.2018 г., Протокол №43,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на прокарване и сервитути през поземлени имоти с идентификатори 35167.502.4531 – НТП „За електроенергийно производство“ и 35167.502.9001 – НТП „За второстепенна улица“, общинска собственост, по КККР на гр. Казанлък, област Стара Загора, засегнати от трасето на електропровода.

Предварителното съгласие е със срок 2 (две) години от датата на издаването му.

 

2. Упълномощава кмета на Община Казанлък, да издаде заповед и да сключи договор за възмездно учредяване на право на прокарване, през описаните в т.1 поземлени имоти и да организира вписването им по партидите на служещите имоти, в актовете за общинска собственост и в публичния регистър на Община Казанлък за разпоредителни сделки с имоти-общинска собственост.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Митко Костадинов в качеството си на заявител  с адрес за кореспонденция гр. Казанлък, ул.“Войнишка“, № 9.

 

Участвали в поименно гласуване 22 общински съветници, от които „За” 22.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/10/2019 г.