РЕШЕНИЕ
№442
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24

Относно: ОС_1064/14.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Проект за изменение на ОУП на община Казанлък относно Поземлен имот с идентификатор 24075.150.14 по КККР на с. Дунавци.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Общият устройствен план на община Казанлък е одобрен от общинския съвет с Решение №579 от 26.10.2017 г.  по искане от заинтересувани лица с инвестиционни намерения, които не се вместват в предвижданията на ОУП. С Решение №363 на заседание на Общински съвет-Казанлък на 25.02.2021 г., Протокол №20 е дадено разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък, касаещо 2 конкретни имоти, попадащи в землището на село Копринка и село Дунавци. С разрешението са одобрени и заданията за проектиране. Изработването на проекта за изменение на ОУП е за сметка на заинтересуваните лица-собственици на поземлените имоти.

В съответствие с издаденото разрешение, в община Казанлък е постъпило Заявление с вх.№ 168-01-17#4/23.04.2021 г. от „AРСЕНАЛ“ АД с ЕИК 833067612, представлявано от Николай Христов Ибушев-изпълнителен директор, собственик на ПИ с идентификатор  24075.150.14 по КККР на с. Дунавци за съгласуване на проект за частично изменение на ОУП на община Казанлък.

В изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1 от ЗУТ е проведено дистанционно обществено обсъждане на постъпилия проект за изменение на ОУП на община Казанлък - предварителният проект, което се състои в обявление, публикувано на официалния сайт на община Казанлък и на таблото за съобщения в Центъра за информация и услуги на граждани.  Материалите в цифров вид са достъпни за разглеждане в електронния сайт на общината. Обявен бе и начинът за подаване на писмени предложения, становища или възражения. Общественото обсъждане е съвместено с консултации по екологичната оценка или оценката за съвместимост по ЗООС и ЗБР, като същите са направени от собственика на имота. Инвестиционното намерение на Възложителя - да изгради дърводелски цех и склад за дървен материал, е съгласувано с РЗИ – Стара Загора, за което има Здравно заключение с изх.№РД-259-32/21.04.2021 г., че проекта е съгласуван. Преценката на РИОСВ-Стара Загора, обективирана в Съгласувателно писмо изх. №КОС-01-5341/2//9.11.2020 г. е, че инвестиционното предложение и предвидените в него дейности не подлежат на процедури по ОВОС или екологична оценка /ЕО/.

В периода на обявяване на проекта няма постъпили жалби, възражения или предложения от граждани.

Проекта за частично изменение на ОУП е съгласуван със заинтересуваните териториални администрации-ЕР Юг и ВиК чрез участие на представители на заинтересуваните ведомства в заседание на експертния съвет.

Окончателният проект повтаря Предварителния проект тъй като е констатирано, че не са налице възражения, които да породят необходимост от промени на проектното предложение. Констатира се, че Окончателният проект за изменение на ОУП на община Казанлък в така описания обхват може да бъде приет. В съответствие с изискването на чл.24, ал.1 от Наредба №8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, проектът съдържа текстови и графичен материал за имота:  обяснителна записка и чертеж /представляващ извадка от действащия ОУП в М 1:5000 и частичното изменение на ОУП в М 1:2500/.

На основание чл.127, ал.3 от ЗУТ, проектът за изменение на ОУП на община Казанлък в описания обхват, касаещ Поземлен имот с идентификатор 24075.150.14 по КККР на с. Дунавци, е приет от ОЕСУТ с Протокол №07 от 13.05.2021 г.

На основание чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общият устройствен план се одобрява от Общинския съвет по доклад на Кмета на общината.“  

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.6 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и чл.136, ал.1 от ЗУТ,  

  

Р Е Ш И:

 

Одобрява изменение на Общия устройствен план на Община Казанлък относно Поземлен имот с идентификатор  24075.150.14 по КККР на с. Дунавци, с площ 56130 кв.м., с НТП: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, като се променя устройствения режим на поземления имот в „за смесена многофункционална устройствена зона, разновидност1-/Смф1/, с пределно допустими устройствени показатели: макс. Пл. застр.=70%, макс. Кинт=2,5, мин. Пл.озел.=30%, максимална височина до 10м.

На основание чл.127 ал.12 от ЗУТ проекта за изменение на Общият устройствен план може да се обжалва по реда на чл.215, ал.1 в 14-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" на акта за одобряването или приемането му от собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания. Обжалването не спира изпълнението на плана.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „АРСЕНАЛ“ АД, с адрес гр. Казанлък, бул. “Розова долина“ 100.

 

Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „За” 23.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/06/2021 г.