РЕШЕНИЕ
№574
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30


Относно: ОС_1367/24.11.2021 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно избор на управител на публично предприятие "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение №1154/26.09.2019 год. на Общински съвет – Казанлък бе избран Светослав Колев за управител на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД за срок от три години. В изпълнение на решението Кмета на Община Казанлък е сключил Договор №Д10-40/21.10.2019 г. за възлагане управлението на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД, гр. Казанлък за срок от три години.

На 20.04.2021 г. Управителят Светослав Колев е внесъл Уведомление до председателя на Общински съвет – Казанлък, вх. №ОС-1036 и до Кмета на Община Казанлък, вх. №68-6869-2 за прекратяване на договора за управление на основание чл.10, ал.4, т.4 от договора, във връзка с чл.20, ал.1, т.9 от Закона за публичните предприятия и избирането му за народен представител. Договорът е прекратен с Решение №436/27.05.2021 г. на Общински съвет – Казанлък.

Във връзка с прекратяване на Договора за управление, Общински съвет – Казанлък взе решение за откриване на конкурсна процедура за избор на управител на основание чл.12, т.7 и чл.65, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия.

От изготвените протоколи на комисията от проведените заседания на 14.07.2021 г. и на 22.07.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати е видно, че в срока за подаване на документи и на двете дати няма подадени документи за участие в конкурса.

Съгласно чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, всички членове на органите за управление и контрол се избират и назначават след провеждане на конкурс. Условията и редът за провеждане на конкурса се уреждат в правилника за прилагане на закона.

Във връзка с гореизложеното фактическата ситуация с дружеството е:

1. Договор №Д10-40/21.10.2019 г. за възлагане управлението на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД, гр. Казанлък за срок от три години със Светослав Колев е предсрочно прекратен.

2. Няма постъпили документи за участие в проведеният конкурс за избор на нов управител.

3. „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД, гр. Казанлък в момента не осъществява никаква дейност и е редно да се подадат документи за временно спиране дейността на дружеството.

4. Наближава приключването на финансовата година и дружеството не може да стои без управител.

Поради всички тези причини се налага Общински съвет – Казанлък да вземе решение на заседанието си през м. ноември.

5. В Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия е предвиден текст при предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управлението общинският съвет може временно, до провеждането на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 месеца и без предхождаща избора конкурсна процедура - чл.70, ал.2 да може да се възложи управлението на публично предприятие.

С оглед изложеното предлагам Общински съвет да заседава като общо събрание на търговското дружество „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД, а докладът да се разгледа по чл.64, ал.6 от ПОДОС, поради приключване на 2021 г. и невъзможността в декемврийска сесия да се изпълнят задължителните административни задължения по отчета на търговското дружество и завършване на счетоводните документи.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, във връзка с чл.1, ал.3 и чл.20 от Закона за публичните предприятия, чл.70, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

Р Е Ш И:

I. Възлага управлението на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД, гр. Казанлък на Ивелин Недялков, адрес: гр. Казанлък, до провеждането на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 месеца и без предхождаща избора конкурсна процедура.

II. Управителят на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД гр. Казанлък да предприеме всички необходими действия по спиране дейността на дружеството.

III. Възлага на Кмета на Община Казанлък да подпише договора за управление.

IV. Утвърждава проект на договор за управление на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: бул. “Розова долина“ №6, гр. Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 23 .

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 30/11/2021 г.