РЕШЕНИЕ
№ 585
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31

Относно: ОС_1394/10.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно управление, за срок от 10 /десет/ години на имот - частна държавна собственост и имот - частна общинска собственост на Общинско предприятие "Комунална дейност и поддържане на инфраструктурата".


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „По силата на сключен Договор с №Д08-6/01.02.2021 г., Община Казанлък е получила безвъзмездно за управление на недвижим имот – частна държавна собственост по реда на чл. 15, ал. 2 /изречение второ/ от ЗДС и чл.6, ал. 3 от ППЗДС. Със Заповед №ДС-30-232 от 16.12.2020 г. на Областния управител на Област Стара Загора е предоставен безвъзмездно за управление на Община Казанлък, представляващ: Застроен поземлен имот с идентификатор 35167.505.8362 по КККР на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с площ 6713 кв.м., ТПТ: Урбанизирана, НТП: Друг вид производствен, складов обект, заедно с построените в него: промишлени сгради – сграда с идентификатор: 35167.505.8362.1, застроена площ: 215 кв.м и сграда с идентификатор: 35167.505.8362.2, застроена площ: 101 кв.м, едноетажни, МК, построени 1965 г. Имотът е актуван с АЧДС № 9191/08.03.2019 г. Договора за предоставяне безвъзмездно за управление е предоставен на община Казанлък за неопределен срок.

Общинското предприятие „Комунална дейност и поддържане на инфраструктурата“ разполага с 60 броя всякакъв вид автомобилна техника, включително и селска. Местоположението на имота е подходящ за изпълнението на дейността на предприятието.

Предвид гореизложеното предлагам имотът да се предостави безвъзмездно за управление на Общинско предприятие.

Втория имот, който предлагам да бъде предоставен за нуждите на Общинското предприятие е Общинска къща в Поземлен имот с идентификатор № 35167.502.6443, находяща се на ул. „Александър Стамболийски“ № 11, със застроена площ 74 кв.м, брой надземни етажи 2, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, полумасивна конструкция, построена 1934 година.

Сгради с идентификатор 35167.502.6443.2, застроена площ 20 кв.м

Сграда с идентификатор 35167.502.6443.3, застроена площ 24 кв.м,

Сграда с идентификатор 35167.502.6443.5, застроена площ 17 кв. м.

Сграда с идентификатор 35167.502.6443.6, предназначение: хангар, депо, гараж, масивна конструкция и сграда с идентификатор 35167.502.6443.7, застроена площ 6 кв. м, постройка на допълващо застрояване, /част от гараж/, масивна конструкция.

Къщата е загубила предназначение за отдаване под наем на граждани с жилищни нужди, поради лошото състояние, в което се е превърнала през последните години. Договора с наемателите е прекратен на 31.10.2020 г. по тяхно желание и в продължение на една година е предлаган на картотекирани лица, но нямат желание за сключване на договор за наем. Общинския имота е необходим за съхраняване на инвентар и материали на Направление „Озеленяване“.

Според чл.12 от Закона за общинската собственост имотите и вещите - общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица и на звена на общинска бюджетна издръжка.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12 от Закона за общинската собственост във вр. с чл.17 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

I. Предоставя за срок от 10 /десет/ години безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Комунална дейност и поддържане на инфраструктурата, представлявано от Теменужка Люцканова следните имоти:

1. Недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 35167.505.8362 по КККР на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с площ 6713 кв.м., ТПТ: Урбанизирана, НТП: Друг вид производствен, складов обект, заедно с построените в него: промишлени сгради – сграда с идентификатор: 35167.505.8362.1, застроена площ: 215 кв.м и сграда с идентификатор: 35167.505.8362.2, застроена площ: 101 кв.м, едноетажни, МК, построени 1965 г.

2. Общинска къща в Поземлен имот с идентификатор № 35167.502.6443, находяща се на ул. „Александър Стамболийски“ № 11, със застроена площ 74 кв.м, брой надземни етажи 2, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, полумасивна конструкция, построена 1934 година.

Сгради с идентификатор 35167.502.6443.2, застроена площ 20 кв.м

Сграда с идентификатор 35167.502.6443.3, застроена площ 24 кв.м,

Сграда с идентификатор 35167.502.6443.5, застроена площ 17 кв. м.

Сграда с идентификатор 35167.502.6443.6, предназначение: хангар, депо, гараж, масивна конструкция и сграда с идентификатор 35167.502.6443.7, застроена площ 6 кв. м, постройка на допълващо застрояване, /част от гараж/, масивна конструкция.

2.1. Изключва от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти  - общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 556/25.11.2021 г. от Списъка на общинските жилища, общинска къща в Приложение № 15, Позиция № 22.

II. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по предоставяне на имотите по т. I.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Теменужка Люцканова – Директор Общинско предприятие „Комунална дейност и поддържане на инфраструктурата“.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 22/12/2021 г.