РЕШЕНИЕ
№674
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37


Относно: ОС_1633/15.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен с площ 400 кв. м, находящ се с. Овощник, общ. Казанлък, УПИ III в кв. 43 представляващ парк, с обща площ от 5 500,00 кв. м, с начален месечен наем в размер на 672 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Община Казанлък е постъпило Заявление с вх. №68-7499-1/14.03.2022 г. от „Ел Ем Ви 16“ ЕООД с искане да им бъде разрешено ползване под наем на част от общински терен, находящ се в с. Овощник, представляващ парк.

Съгласно чл.18, ал.1, т.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем при условие, че се използват съобразно предназначението им и не се препятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени. Отдаването на имоти се извършва чрез публичен търг, след решение на ОбС, по реда на глава шеста от Наредба №15 на ОбС Казанлък.
Имотът предложен за отдаване под наем е част от общински терен с площ 400 кв.м., находящ се в с. Овощник, УПИ III, в кв.43, представляващ ПАРК, с обща площ от 5 500,00 кв.м., за който е съставен АПОС №152/10.04.2012 г., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 672 лв. /шестстотин седемдесет и два лева / без ДДС. 

Заявителят желае да използва горепосочения имот за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност.

Съгласно чл.56, ал.8 и чл.62, ал.7, т.5 от Закона за устройство на територията, няма основание терена да не бъде ползван с такава цел. Отдаването под наем на терена, ще доведе приходи в общинския бюджет. Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост е гъвкава по своята същност и структура и може да бъде допълвана през годината.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък е необходимо Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък да бъде допълнена.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7 от ЗОС, чл.18, ал.1, предл. първо т.2, чл.81 ал.1, във връзка с чл.80, т.1 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС,

Р Е Ш И:

 

І. Да се включи в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2022 г. / ГПУРИОС/, в Приложение №13, Позиция №28, общински терен, с. Овощник, част от парк, с площ 400 кв.м., с месечен наем 672 лв. и годишен наем 8064 лв.

II. Да се проведе публичен търг за отдаване под наем по реда на Глава VІ от Наредба №15 на ОбС за срок от 10 години на общински терен с площ 400 кв.м., находящ се в с. Овощник, УПИ III, в кв.43, представляващ ПАРК, с обща площ от 5 500,00 кв.м., за който е съставен АПОС №152/10.04.2012 г., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 672 лв. /шестстотин седемдесет и два лева / без ДДС.

III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичният търг при спазване изискванията на Глава VІ от Наредба №15 на ОбС, както и сключването на договор със спечелилия участник.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/05/2022 г.