Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №1104 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2574/12.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект на ПУП - парцеларен план за електропровод, с цел захранване на Поземлен имот с идентификатор 27499.221.10, с начин на трайно ползване "нива", с площ от 4987 кв. м., в местност "Каменно мостче" в землището на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1103 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2529/17.08.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПУП - парцеларен план за електропровод, ниско напрежение за захранване на "Цех за изработване на метални конструкции и дограма" разположен в Поземлен имот с идентификатор 38563.24.10, по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. 3. Изразяване на предварително съгласие за право на прокарване, респективно учредяване на сервитут в ПИ с идентификатор 38563.27.84 с НПТ "Местен път" общинска собственост по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък и улица в регулацията на с. Копринка, общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №1102 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2513/04.08.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПУП - план за застрояване, план за регулация и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №53179.53.80, с НТП „Овощна градина”, с площ от 1249,00 кв. м, по КККР на с. Овощник, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За жилищни нужди"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1101 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2571/08.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част 117/517 идеални части от земята на собственика, в Новообразуван имот №602.140 по План на новообразуваните имоти на местност "Гюрля", с. Горно Черковище, общ. Казанлък, с обща площ 517 кв. м, за сумата от 530,00 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1100 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2500/27.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 192/792 идеални части от земята на съсобственика върху Новообразуван имот №23.81, с площ 792 кв.м, находящ се в местност "До село", с. Долно Изворово, общ. Казанлък за сумата от 775,00 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №1099 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2570/08.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част 67/1102 идеални части от земята на собствениците, в Поземлен имот с идентификатор 83106.501.255 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, с обща площ 1102 кв. м, за сумата от 1210,00 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1098 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2573/11.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване допълнително право на строеж на "Навес за гариране" със застроена площ от 28,55 кв. м, върху УПИ III-62, кв.6 в с. Овощник, общ. Казанлък и определяне на пазарна цена за учреденото допълнително право на строеж, в размер на 1142,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1097 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2546/29.08.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 2 430,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на ПУП - незастроена земя, с площ 97 кв. м, представляваща реална част от УПИ V-104, с обща площ 1128 кв. м, в кв.12, с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1096 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2499/27.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 293/893 идеални части от земята на съсобственика върху Поземлен имот с идентификатор 35167.271.910, по КККР на гр. Казанлък, с площ 893 кв.м., за сумата от 3047,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1095 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2556/01.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 14 790,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост на собственик на построена върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-507, с площ 510 кв.м, в кв.33 по ПУП на с. Розово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1094 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2591/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на в размер на 18 300,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построените върху нея сгради в Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2029, с площ 610 кв. м, в с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1093 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2587/14.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 20 820,00 лв, без ДДС, за продажба на земя с площ 694 кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2059 в УПИ I общ. в кв.4 на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1092 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2606/18.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер от 25 312,00 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост представляващ Поземлен имот с идентификатор 06848.23.178, с площ 452 кв.м, общ. Казанлък, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, находящ се с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1091 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2605/18.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 31 050,00 лв. без ДДС за продажба на земя с площ 1035 кв. м, представляваща УПИ IX-20 в кв.9 на с. Овощник, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1090 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2569/08.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 21034,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построените върху нея сгради: УПИ XV-775, с площ 809 кв.м, в кв.74 по одобрен ПУП на с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1089 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2603/18.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на 3 бр. общински нежилищни имоти: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9388, Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9386, Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9351 по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1088 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2590/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище за сумата от 88 100 лв. без ДДС, находящо се в гр. Казанлък, бул. Александър Батенберг" бл. 117, вх. Б, ет. 1 ап. 25.
повече...

РЕШЕНИЕ №1087 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2585/14.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище за сумата от 52 300 лв. без ДДС, находящо се в гр. Казанлък, ж.к. "Изток", бл.71, вх. А, ет.1, ап.3.
повече...

РЕШЕНИЕ №1086 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2579/13.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище за сумата от 61 700 лв. без ДДС, находящо се в гр. Казанлък, ул. "Козлодуй" №24.
повече...

РЕШЕНИЕ №1085 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2599/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на община Казанлък.
повече...