Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №970 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2303/12.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 2 000 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.504.9229 с площ 22 кв.м, представляващ незастроена земя с площ 22 кв.м, реална част, придаваема към УПИ I-469, с площ 184 кв.м в кв. 661 на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №969 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2294/10.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 252/752 идеални части от земята на съсобственика в Поземлен имот с идентификатор 53179.173.307 с площ 752 кв.м, находящ се в с. Овощник, общ. Казанлък, за сумата от 1 280,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №968 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2293/10.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 98/698 идеални части от земята на съсобственика върху Новообразуван имот №23.80, с площ 698 кв.м., находящ се в местност "До село" в землището на с. Долно Изворово, общ. Казанлък за сумата от 395,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №967 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2286/05.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 733/1333 идеални части от земята на съсобствениците върху Новообразуван имот №600.58, с обща площ 1333 кв.м. по План на новообразуваните имоти на местност "Гюрля", с. Горно Черковище, общ. Казанлък за сумата от 3300,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №966 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2309/12.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 32 080 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5028, с обща площ 401 кв.м по КККР на гр. Казанлък, представляващ УПИ IV-5028 в кв. 35 по ПУП на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №965 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2308/12.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 7 бр. поземлени имоти, находящи се в землището на с. Енина, с. Овощник и гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №964 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2296/10.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ УПИ I, с площ 1 952 кв. м, отреден "За производствена и складова дейност", находящ се в кв. 74 по ПУП на с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена от 35 150 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №963 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2281/03.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба, чрез публични търгове по реда а чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търг за продажба на: УПИ VII, кв.49 по ПУП на с. Средногорово, общ. Казанлък с нач. тръжна цена 11 800 лв. без ДДС и Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3104 по КККР на гр. Казанлък с нач. тръжна цена 32 700 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №962 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2312/13.04.2023 г. - Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на "ДКЦ Районна поликлиника гр. Казанлък" ЕООД с проект за решение относно участие в учредително събрание за учредяване на СНЦ "Национално сдружение на лечебните заведения за извънболнична специализирана медицинска помощ в България".
повече...

РЕШЕНИЕ №961 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2318/18.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 г. на общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за обществено хранене, футболно игрище и изпълнение на строително монтажни дейности /СМР/ на съществуващо спортно игрище в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.475 по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №960 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2307/12.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора по обекти, за периода от месец 10.2021 г. до месец 10.2022 г., съгласно чл. 4 и чл. 7 от Договора между АВиК и "ВиК" ЕООД - Стара Загора; 2. Приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за монтирани водомери на СВО /сградно водопроводно отклонение/ на територията на община Казанлък за периода от месец 10.2021 г. до месец 09.2022 г., съгласно чл.4 и чл.7 от Договора между АВиК и "ВиК" ЕООД - Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №959 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2305/12.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето - 2022 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето - 2023 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №958 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2302/12.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна на ценовата политика за билета за еднократно пътуване за ползване на вътрешноградски транспорт на територията на гр. Казанлък, във връзка с изпълнение на Договор №Д06-1/04.01.2021 г. за възлагане на обществен превоз на пътници. Промяна в Приложение №3, в частта билет за еднократно пътуване.
повече...

РЕШЕНИЕ №957 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2285/04.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на действащ ПУП за УПИ VI-1179 (ПИ с идентификатор 27499.501.1179), с площ 519 кв.м в кв.113 на с. Енина, общ. Казанлък и определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №956 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2280/31.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно удостояване с вписване в Почетната книга на гр. Казанлък на Стефан Папукчиев.
повече...

РЕШЕНИЕ №955 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2255/23.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно удостояване със званието "Почетен гражданин на град Казанлък" на Владимир Спасов.
повече...

РЕШЕНИЕ №954 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2254/23.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно удостояване със званието "Почетен гражданин на град Казанлък" на д-р Бойчо Бойчев.
повече...

РЕШЕНИЕ №953 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2311/13.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Годишен доклад за 2022 година за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №952 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2316/18.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2023 г., съгласно Приложения с №1, №3, №9, №11 и №13.
повече...

РЕШЕНИЕ №951 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2301/11.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2024 -2026 година, Етап I.
повече...