Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №251 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.06.2005 г., Протокол №24 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Рена Минчева от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №250 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.06.2005 г., Протокол №24 ОТНОСНО: Откриване на процедура по акредитация на “Многопрофилна болница за активно лечение - Казанлък”ЕООД (“МБАЛ - Казанлък”ЕООД).
повече...

РЕШЕНИЕ №249 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.06.2005 г., Протокол №24 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Общинската програма за закрила на детето 2004 - 2005 г., приета с Решение №109 от 29.07.2004 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №248 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.06.2005 г., Протокол №24 ОТНОСНО: Предложение за одобряване на план за регулация на бивш стопански двор, село Бузовград.
повече...

РЕШЕНИЕ №247 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.06.2005 г., Протокол №24 ОТНОСНО: Разработване на концепция за развитие на крайбрежната ивица на язовир “Копринка”.
повече...

РЕШЕНИЕ №246 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.06.2005 г., Протокол №24 ОТНОСНО: Предложение за замяна на общински имот с имот, собственост на СНЦ “Морски клуб - Севт Трети” в землището на село Дунавци.
повече...

РЕШЕНИЕ №245 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.06.2005 г., Протокол №24 ОТНОСНО: Изготвяне на предложение за упълномощаване на кмета на общината за продължаване срока на договорите за наем по реда на § 78, ал. 2 Преходните и заключителни разпоредби на Закона за общинската собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №244 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.06.2005 г., Протокол №24 ОТНОСНО: Продължаване срока на договор за наем по реда на § 78, ал. 2 Преходните и заключителни разпоредби на Закона за общинската собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №243 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.06.2005 г., Протокол №24 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище на наемателя му Венета Иванова Гаргова.
повече...

РЕШЕНИЕ №242 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.06.2005 г., Протокол №24 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище на наемателя му Анатолий Иванович Топал.
повече...

РЕШЕНИЕ №241 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.06.2005 г., Протокол №24 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - “Клисурова къща”, гр. Казанлък по реда на Наредба №15 на Общинския съвет.
повече...

РЕШЕНИЕ №240 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.06.2005 г., Протокол №24 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - “Старата поща”, гр. Казанлък по реда на Наредба №15 на Общинския съвет.
повече...

РЕШЕНИЕ №239 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.06.2005 г., Протокол №24 ОТНОСНО: Обявяване на обекти за частна общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №238 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.06.2005 г., Протокол №24 ОТНОСНО: Предприемане на действия по обявяване за общинска собственост на Дом-паметника и хотел с административна сграда на връх “Бузлуджа”.
повече...

РЕШЕНИЕ №237 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.06.2005 г., Протокол №24 ОТНОСНО: Промени в дофинансиране на числеността във функция “Общи държавни служби”.
повече...

РЕШЕНИЕ №236 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.05.2005 г., Протокол №22 ОТНОСНО: Удостояване с вписване в Почетната книга на град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №235 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.05.2005 г., Протокол №22 ОТНОСНО: Присъждане на званието “Почетен гражданин на Казанлък”.
повече...

РЕШЕНИЕ №234 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.05.2005 г., Протокол №22 ОТНОСНО: Присъждане на званието “Почетен гражданин на Казанлък”.
повече...

РЕШЕНИЕ №233 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.05.2005 г., Протокол №22 ОТНОСНО: Присъждане на званието “Почетен гражданин на Казанлък”.
повече...

РЕШЕНИЕ №232 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.05.2005 г., Протокол №22 ОТНОСНО: Присъждане на званието “Почетен гражданин на Казанлък”.
повече...