Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №271 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.07.2005 г., Протокол №25 ОТНОСНО: Промяна и допълнение на Наредба №15 за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество.
повече...

РЕШЕНИЕ №270 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.07.2005 г., Протокол №25 ОТНОСНО: Промяна на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №269 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.07.2005 г., Протокол №24 ОТНОСНО: Мерки за опазване на околната среда в Казанлъшки регион.
повече...

РЕШЕНИЕ №268 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.07.2005 г., Протокол №24 ОТНОСНО: Приемане на Програма за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, намаляване на емисиите от замърсители и за достигане на утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в района на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №267 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.07.2005 г., Протокол №25 ОТНОСНО: Провеждане на конкурси за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт
повече...

РЕШЕНИЕ №266 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.07.2005 г., Протокол №25 ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба №18 за условията и реда за предоставяне на общински концесии.
повече...

РЕШЕНИЕ №265 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.07.2005 г., Протокол №25 ОТНОСНО: Предоставяне за управление на общински имот на Областна пробационна служба - Стара Загора към Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” - София, по реда на чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС).
повече...

РЕШЕНИЕ №264 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.07.2005 г., Протокол №25 ОТНОСНО: Промяна в приходната и разходната част на бюджета за 2005 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №263 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.07.2005 г., Протокол №25 ОТНОСНО: Избиране на управител на “Казанлъшка искра”ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №262 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.07.2005 г., Протокол №25 ОТНОСНО: Упълномощаване на кмета на общината за продължаване срока на договори за наем при заявени искания по параграф 78, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №261 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.07.2005 г., Протокол №25 ОТНОСНО: Молба за продължаване срока на договор за наем по реда на параграф 78, ал. 2 от Закона за общинската собственост по молба от ЕТ “Иван Терзиев - Инта”, с. Черганово.
повече...

РЕШЕНИЕ №260 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.07.2005 г., Протокол №25 ОТНОСНО: Продължаване срока на договори за наем по реда на параграф 78, ал. 2 от Закона за общинската собственост за помещения за изграждане, използване и поддържане на радиотехнически съоръжения в село Дунавци и село Овощник.
повече...

РЕШЕНИЕ №259 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.07.2005 г., Протокол №25 ОТНОСНО: Прехвърляне на собственост по реда на чл. 15, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ на “Генерална агенция България - Казанлък”ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №258 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.07.2005 г., Протокол №25 ОТНОСНО: Изменение на част от кв. 24 по плана на град Шипка по молба на Дончо Дерелиев.
повече...

РЕШЕНИЕ №257 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.07.2005 г., Протокол №25 ОТНОСНО: Предоставяне на правомощия на кмета на общината по упражняване на следприватизационен контрол във връзка със заведено гр. д. №1681 от 2002 г. по описа на Старозагорски районен съд.
повече...

РЕШЕНИЕ №256 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.07.2005 г., Протокол №25 ОТНОСНО: Отчет за капиталовите разходи за първото полугодие на 2005 г., утвърдени с Приложение №13 от Решение №200 от 24.02.2005 г. на Общинския съвет и предложение за приемане на актуализиран поименен списък за финансиране на капиталовите разходи за 2005 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №255 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.07.2005 г., Протокол №25 ОТНОСНО: Утвърждаване на нови основни месечни заплати на кмета на общината, заместник-кметовете на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, считано от 01.07.2005 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №254 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.07.2005 г., Протокол №25 ОТНОСНО: Утвърждаване на нови средни брутни работни заплати на едно лице в мероприятията към общинска администрация, считано от 01.07.2005 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №253 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.06.2005 г., Протокол №24 ОТНОСНО: Mолба от Теодор Аврамов Петров от гр. Казанлък до президента на Република България за опрощаване на задължение към фонд “Здравно осигуряване”.
повече...

РЕШЕНИЕ №252 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.06.2005 г., Протокол №24 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Станимир Аджов от гр. Казанлък.
повече...