Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №351 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол №32 ОТНОСНО: Сливането на „Казанлък 2000” ЕООД и „Хигиенни и битови услуги” ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №350 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол №32 ОТНОСНО: Извършване на следприватизационен контрол за 2005 г. по сключени приватизационни договори.
повече...

РЕШЕНИЕ №349 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол №32 ОТНОСНО: Одобряване на план-схема за газоснабдяване на град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №348 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол №32 ОТНОСНО: Методика за определяне възнаграждението на управителите и изпълнителния директор на общинските търговски дружества.
повече...

РЕШЕНИЕ №347 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол №32 ОТНОСНО: Участие на Общински съвет - Казанлък в Националната асоциация на действащите председатели на общински съвети в Република България.
повече...

РЕШЕНИЕ №346 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол №32 ОТНОСНО:Приемане на Становище от Общински съвет относно приоритетността на обект „Канализационна помпена станция и тласкател на с. Овощник до ГПСОВ” и решение за кандидатстване за финансиране на проекта от ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда).
повече...

РЕШЕНИЕ №345 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол №32 ОТНОСНО: Приемане на становище от Общински съвет относно приоритетността на обект „Канализация на квартал „Христо Ботев” гр. Казанлък” и решение за кандидатстване за финансиране на проекта от ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда).
повече...

РЕШЕНИЕ №344 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол №32 ОТНОСНО: Приемане на проектно предложение на община Казанлък за кандидатстване за финансиране от Социалноинвестиционен фонд /СИФ/ на инфраструктурни микропроекти.
повече...

РЕШЕНИЕ №343 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 16.12.2005 г., Протокол №31 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ по молба на Стефан Славов Колев от гр. Казанлък и Адил Фаик Небичауш от с. Крън.
повече...

РЕШЕНИЕ №342 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 16.12.2005 г., Протокол №31 ОТНОСНО: Промяна състава на Обществения съвет за съдействие и помощ при осъществяване на дейностите по социално подпомагане. (Изм. с Решение №108/15.12.2008 г. на ОбС.)
повече...

РЕШЕНИЕ №341 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 16.12.2005 г., Протокол №31 ОТНОСНО: Преименуване на улица в село Долно Черковище.
повече...

РЕШЕНИЕ №340 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 16.12.2005 г., Протокол №31 ОТНОСНО: Промяна в броя на членовете и състава на постоянни комисии на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №339 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 16.12.2005 г., Протокол №31 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
повече...

РЕШЕНИЕ №338 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 16.12.2005 г., Протокол №31 ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за продажба на общински имоти УПИ ХІІ-470 и УПИ-ХІІІ-470 в кв. 1 по плана на с. Голямо Дряново, по реда на Наредба №15 на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №337 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 16.12.2005 г., Протокол №31 ОТНОСНО: Продажба на земя – частна общинска собственост на собственици на законно построена върху нея сграда по молба на Михаил Златанов Недев от с. Бузовград.
повече...

РЕШЕНИЕ №336 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 16.12.2005 г., с Протокол №31 ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на плувен басейн на територията на СОУ "Екзарх Антим І", град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №335 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 16.12.2005 г., с Протокол №31 ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от покрива на сградата на кметство, село Овощник.
повече...

РЕШЕНИЕ №334 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 16.12.2005 г., с Протокол №31 ОТНОСНО: Провеждане на конкурси за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт.
повече...

РЕШЕНИЕ №333 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 16.12.2005 г., Протокол №31 ОТНОСНО: Промяна в Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък и приемане на план-сметка за разходите за управление на отпадъците в община Казанлък за 2006 г. (т. 4 - отменена с Решение №539 от 26.10.206 г., възстановена с отмяната на Решение №539 с Решение №555 от 23.11.2006 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №332 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 16.12.2005 г., Протокол №31 ОТНОСНО: Предприемане на действия за осъществяване на строителство на почивна база на територията на община Несебър.
повече...