Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №311 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Определяне дневен стойностен оклад в ЦДГ и детските ясли на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №310 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Промяна в Наредба №26 на Общински съвет Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги .
повече...

РЕШЕНИЕ №309 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Oтдаване под наем на кабинети, обособени като здравна служба в сградата на кметство село Шейново.
повече...

РЕШЕНИЕ №308 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Промяна в цените за отдаване под наем на обекти за здравни дейности и аптеки, регламентирани в чл. 61 VІ от Наредба №15 на Общинския съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. (Изм. с Решение №330/07.12.2005 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №307 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Промени в приходната и разходната част на общинския бюджет.
повече...

РЕШЕНИЕ №306 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Молба от управителя на "Еко-93"ЕООД за освобождаване от длъжност
повече...

РЕШЕНИЕ №305 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Методика за определяне възнагражденията на управителите на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и изпълнителния директор на "Балкан-К"ЕАД.
повече...

РЕШЕНИЕ №304 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Удължаване срока на договора за възлагане на управлението на “Диагностично –консултативен център І- Казанлък” ЕООД и вливането на “Медико – техническа лаборатория І - Казанлък” ЕООД и “Стоматологичен център І – Казанлък” ЕООД в “Диагностично-консултативен център І – Казанлък” ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №303 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Приемане на Доклад за самооценяване на цялостната медицинска дейност на "Многопрофилна болница за активно лечение - Казанлък"ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №302 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Одобряване на учредителните актове на "Медико-техническа лаборатория І - Казанлък"ЕООД и "Стоматологичен център І - Казанлък"ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №301 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Приемане на годишните отчети и баланси за 2004 година на общинските търговски дружества и определяне на дивидент за финансовата 2004 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №300 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Промени в Поименния списък за капиталови разходи, приет от Общинския съвет като Приложение от Решение №200 от 24.02.2005 г., пром. с Решение №256 от 28.07.2005 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №299 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и Програмата за инвестиции 2005-2006 г. на Община Казанлък към 30.09.2005 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №298 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Създаване на временна комисия за извършване на проверка на обема, качеството и стойността на извършените дейности на обекти от Поименния списък за финансирането на капиталовите разходи.
повече...

РЕШЕНИЕ №297 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 11.11.2005 г., Протокол №28 ОТНОСНО: Провеждане на заседание на Общинския съвет извън територията на община Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №296 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.10.2005 г., Протокол №27 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ за лечение на Дончо Желев от с. Дунавци, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №295 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.10.2005 г., Протокол №27 ОТНОСНО: Молба от Веселин Прангов за отпускане на еднократна парична помощ за лечение.
повече...

РЕШЕНИЕ №294 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.10.2005 г., Протокол №27 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ за лечение на Мариана Кърпачева по молба на Емил Кърпачев от Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №293 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.10.2005 г., Протокол №27 ОТНОСНО: Промяна в състава на УС на фондация “Чудомир”.
повече...

РЕШЕНИЕ №292 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.10.2005 г., Протокол №27 ОТНОСНО: Отчет за дейността на фондация “Чудомир” през 2004 г.
повече...