Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №382 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 10.03.2006 г., Протокол №34 ОТНОСНО: Предложение от Марин Пенков - общински съветник за включване на нови обекти в Поименния списък за финансиране на капиталовите разходи за 2006 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №381 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 10.03.2006 г., Протокол №34 ОТНОСНО: Предложение на Комисията по образование, младежки дейности, спорт и туризъм във връзка с бюджета във функция "Образование".
повече...

РЕШЕНИЕ №380 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 10.03.2006 г., Протокол №34 ОТНОСНО: Предложение на Комисията по сигурност, обществен и екологичен ред за подобряване на контрола при извършване на строителни дейности и организацията на движение на територията на град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №379 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 10.03.2006 г., Протокол №34 ОТНОСНО: Предложение на Комисията по здравеопазване за извършване на извънредна ревизия на "Диагностично-консултативен център І - Казанлък" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №378 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 10.03.2006 г., Протокол №34 ОТНОСНО: Предложение на Комисията по здравеопазване и Комисията по икономика, бюджет и финанси за закупуване на рентгенов апарат за "МБАЛ - Казанлък" ЕООД от бюджета на Общината.
повече...

РЕШЕНИЕ №377 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 10.03.2006 г., Протокол №34 ОТНОСНО: Предложение на Комисията по селско и горско стопанство за извършване инвентаризация на общинския поземлен фонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №376 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 10.03.2006 г., Протокол №34 ОТНОСНО: Предложение на Комисията по икономика, бюджет и финанси за Промяна в Решение №237 от 30.06.2005 г. на ОбС за дофинансиране на числеността във функция "Общи държавни служби".
повече...

РЕШЕНИЕ №375 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33 ОТНОСНО: Доклад от представителите на Общински съвет – Казанлък от второто заседание на междуведомствената експертна комисия във връзка с представяне резултатите от извършената оценка на качеството на атмосферния въздух в района на Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №375 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33 ОТНОСНО: Доклад от представителите на Общински съвет – Казанлък от второто заседание на междуведомствената експертна комисия във връзка с представяне резултатите от извършената оценка на качеството на атмосферния въздух в района на Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №374 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33 ОТНОСНО: Приемане на бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2006 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №374 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33 ОТНОСНО: Приемане на бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2006 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №373 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33 ОТНОСНО: Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета и Инвестиционната програма на община Казанлък за 2005 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №372 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33 ОТНОСНО: 12. вх. No. ОС-116/ 28.02.2006 г. - Предложение от ПК по култура, информационни средства и вероизповедания за поставяне на паметен знак на д-р Любомир Широв послучай 20 години от създаването на отделение за анестезиология, реанимация и интензивно лечение в "МБАЛ - Казанлък" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №371 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33, ОТНОСНО: 11. вх. No. ОС-082/ 14.02.2006 г. - Докладна записка от Ст.Дамянов - кмет на община Казанлък за утвърждаване списък с общинските жилища по брой, вид и местонахождение.
повече...

РЕШЕНИЕ №370 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33, ОТНОСНО: Продажба на общински нежилищен имот, обект „Младежки дом, с. Кънчево”.
повече...

РЕШЕНИЕ №369 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък ОТНОСНО: 09. вх. No. ОС-041/ 24.01.2006 г. - Докладна записка от кмета на общината за предоставяне под наем на спортни имоти - общинска собственост на спортни клубове и организации.
повече...

РЕШЕНИЕ №368 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33, ОТНОСНО: 08. вх. No. ОС-075/ 10.02.2006 г. - Докладна записка за провеждане на конкурс за учредяване безсрочно право на строеж за построяване на масивна сграда 'Заведение за социални грижи'с РЗП от 2 400 кв.м върху общинска земя от 1200 кв.м в УПИ І - 'За специални нужди' в кв.28, по плана на с. Г.Дряново, община Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №367 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33 ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост по молба на Марийка Димитрова Джамбазова.
повече...

РЕШЕНИЕ №367 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33, ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост по молба на Марийка Димитрова Джамбазова.
повече...

РЕШЕНИЕ №366 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №18 за условията и реда за предоставяне на общински концесии.
повече...