Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №442 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.05.2006 г., Протокол №37 ОТНОСНО: Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за присъждане на званието "Почетен гражданин на град Казанлък" и удостояване с вписване в Почетната книга.
повече...

РЕШЕНИЕ №441 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.05.2006 г., Протокол №37 ОТНОСНО: ОС-303/16.05.2006 г. Придружително писмо от Цветанка Пискова - председател на ПК по социални дейности и трудова заетост за отпускане на еднократна финансова помощ
повече...

РЕШЕНИЕ №440 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.05.2006 г., Протокол №37 ОТНОСНО: ОС-283/10.05.2006 г. Придружително писмо от Цветанка Бонева, общински съветник с доклад за отпускане на еднократна финансова помощ на 10 ученици с починали родители, които са абитуриенти от випуск 2006 г. на СОУ "Екзарх Антим І".
повече...

РЕШЕНИЕ №439 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.05.2006 г., Протокол №37 ОТНОСНО: ОС-296/12.05.2006 г. Придружително писмо от Иван Матанов председател на ПК по образование, младежки дейности,спорт и туризъм с доклад за разкриване на паралелки от пети клас с разширена спортна подготовка в ОУ "Кулата" по една на година в рамките на утвърдената за училището численост на персонала, считано от учебната 2006/2007 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №438 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.05.2006 г., Протокол №37 ОТНОСНО: ОС-242/21.04.2006 г. Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад относно изменение на чл.24/8/ от Наредба №26 на ОбС за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №437 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.05.2006 г., Протокол №37 ОТНОСНО: ОС-231/18.04.2006 г. Придружително писмо с доклад от Красимира Горунска - общински съветник за отмяна на т. 4 от Решение №333/16.12.2005 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №436 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.05.2006 г., Протокол №37 ОТНОСНО: ОС-284/10.05.2006 г. Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за допълнение към Решения с номера 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419 и 420 от 27.04.2006 г.на ОбС-Казанлък за провеждане на търгове с явно наддаване за продажба на общински обекти.
повече...

РЕШЕНИЕ №435 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.05.2006 г., Протокол №37 ОТНОСНО: ОС-288/10.05.2006 г. Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за промяна предназначението на територията на част от квартал 389 /"Източно разширение"/, по плана на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №434 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.05.2006 г., Протокол №37 ОТНОСНО: ОС-285/10.05.2006 г. Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за одобряване на подробен устройствен план - изменение на план за регулация на "Източно разширение ІІ", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №433 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.05.2006 г., Протокол №37 ОТНОСНО: 09. вх. No. ОС-254/ 27.04.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за одобряване на подробен устройствен план - план за регулация на ПРОМИШЛЕНА ЗОНА- ЗАПАД, гр.Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №432 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.05.2006 г., Протокол №37 ОТНОСНО: Утвърждаване на план-сметка за посрещане на гости във връзка с развитието и осъществяването на международните връзки на Общинския съвет и община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №431 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.05.2006 г., Протокол №37 ОТНОСНО: 07. вх. No. ОС-264/ 02.05.2006 г. - Пидружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за учредяване на право на строеж в полза на "Катекс" АД - Казанлък, по молба от "Катекс" АД - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №430 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.05.2006 г., Протокол №37 ОТНОСНО: 06. вх. No. ОС-265/ 02.05.2006 г. - Пидружително писмо от Стефан Дамянов-кмет на общината с доклад за прехвърляне на собственост по реда на чл.15,ал.3 и 5 от ЗУТ, във връзка с молба от изпълнителния директор на "Арсенал" АД-Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №429 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.05.2006 г., Протокол №37 ОТНОСНО: 05. вх. No. ОС-245/ 25.04.2006 г. - Пидружително писмо от Стефан Дамянов-кмет на общината с доклад за провеждане на конкурс за отдаване под наем на общински обект, представляващ част от имот-публична общинска собственост - "Заведение за обществено хранене /Христова къща/, ул. "Бачо Киро" №7" - гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №428 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.05.2006 г., Протокол №37 ОТНОСНО: 04. вх. No. ОС-246/ 25.04.2006 г. - Пидружително писмо от Стефан Дамянов-кмет на общината с доклад за провеждане на търг за отдаване под наем на общински обект, представляващ част от имот-публична общинска собственост-"Ученически стол в СОУ "Екзарх Антим І", ул."Климент" №2", гр.Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №427 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.05.2006 г., Протокол №37 ОТНОСНО: 03. вх. No. ОС-244/ 25.04.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за продажба на медицинско оборудване и обзавеждане собственост на "Медико-стоматологичен център поликлиника Казанлък" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №426 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.05.2006 г., Протокол №37 ОТНОСНО: 02. вх. No. ОС-266/02.05.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за продажба на имот-частна общинска собственост с площ 2557 кв.м. от кв. 31 по плана на гр. Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №425 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.05.2006 г., Протокол №37 ОТНОСНО: 01. вх. No. ОС-290/ 11.05.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост по реда на Наредба №15 на ОбС /8 бр. апартаменти тип "мезонет"/.
повече...

РЕШЕНИЕ №424 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2006 г., Протокол №36 ОТНОСНО: Включване на общински съветници в състава на Общинска комисия по изграждане на концепция за енергийното осигуряване на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №423 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2006 г., Протокол №36 ОТНОСНО: 15. вх. No. ОС-225/14.04.2006 г. - Придружително писмо от Цветанка Пискова - председател на ПК по социални дейности и трудова заетост относно обсъждане и приемане на решение от ОбС за отпускане на еднократна финансова помощ на Мелекпер Ахмедова Юмерова от с. Ръжена, общ. Казанлък, във връзка с нейна молба вх. ОС-172/24.03.2006 г.
повече...