Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №764 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: ОС-528/11.07.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за отпускане на еднократни помощи на граждани на общината - Димитър Генов, Катя Илиева и Петра Иванова.
повече...

РЕШЕНИЕ №763 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: ОС-643/04.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за безвъзмездно прехвърляне на активи на "Казанлък 2000" ЕООД в собственост на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №762 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: ОС-657/10.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за допълване на Наредба №22 за рекламната дейност на територията на община Казанлък, приета от ОбС - Казанлък с Решение №158/03.11.2000 г., променена с Решение №178/15.12.2000 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №761 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: ОС-654/10.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за определяне на селата или части от тях на територията на община Казанлък с преобладаващ равнинен или стръмен терен.
повече...

РЕШЕНИЕ №760 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: ОС-555/19.07.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, с предложение за именуване на площада пред старото кметство в гр. Шипка - кв. 34, парцел ІІІ по плана на града.
повече...

РЕШЕНИЕ №759 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: ОС-579/30.07.2007 г. - Придружително писмо с доклад от кмета на общината с предложение във връзка с извършване на проверка и анализ на ремонтните дейности в "МБАЛ - Казанлък" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №758 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: ОС-680/20.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за поставяне на пaметна плоча на опълченците от гр. Шипка.
повече...

РЕШЕНИЕ №757 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: ОС-690/26.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за предоставяне на правомощия във връзка с подписването и действията по изпълнението на тристранно споразумение между министъра на финансите, министъра на регионалното развитие и благоустройството и община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №756 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: ОС-665/13.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за утвърждаване на нови основни месечни заплати на кмета на общината, кметове на кметства и кметски наместници, считано от 01.07.2007 г. (Изменено с Решение №780/19.10.2007 г.,)
повече...

РЕШЕНИЕ №755 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: ОС-668/14.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Казанлък и временно изпълняващи длъжността кмет на кметство.
повече...

РЕШЕНИЕ №754 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: ОС-673/18.09.2007 г. - Предложение от ПК по социални дейности и трудова заетост за приемане от Общинския съвет на декларация във връзка с рязкото увеличение на цените на билетите от обществен транспорт по сключените от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък договори, както следва; Д06-85/03.09.2007 г.; Д06-86/03. 09. 2007 г.; Д06-87/03. 09. 2007 г.; Д06-88/03. 09. 2007 г.; Д06-89/03. 09. 2007 г.; Д06-90/03. 09. 2007 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №753 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: Определяне на компенсации на стачкуващите учители от фонд “Работна заплата”, останал като икономия. (Изменено с Решение №781/19.10.2007 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №752 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: Приемане на декларация в подкрепа на стачкуващите учители от Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №751 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: Изменение в Правилника за организацията и дейността на обществения посредник.
повече...

РЕШЕНИЕ №750 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: Бюджета на обществения посредник и предоставяне на помещение за офис на обществения посредник и екипа му.
повече...

РЕШЕНИЕ №749 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: Определяне възнаграждение на обществения посредник. Постъпи предложение от председателя на Общински съвет – господин Васил Самарски, за възнаграждението на обществения посредник, равно на основното месечно трудово възнаграждение на кмета на общината, във връзка с приетото от Общински съвет – Решение №748/28.09.2007 г. за избиране на обществен посредник.
повече...

РЕШЕНИЕ №748 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: ОС-455/26.06.2007 г. - Предложение от групата общински съветници "За борба с корупцията" за избор на обществен посредник в отговор на наш изх. №ОС-229/18.06.2007 г. и ОС-492/29.06.2007 г. - Предложение от Красимира Горунска, общински съветник, председател на ПП"Земеделски съюз".за избиране на обществен посредник./ отговор на наш изх. №229/18.06.07 г./.
повече...

Р Е Ш Е Н И Е №747 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 04.09.2007 г., Протокол №60 ОТНОСНО: Определяне на дата за провеждане на следващото заседание на Общински съвет – Казанлък.
повече...

Р Е Ш Е Н И Е №746 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 04.09.2007 г., Протокол №60 ОТНОСНО: ОС-633/30.08.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за преобразуване на ЦДГ 'Синчец", с.Копринка и ЦГД в с.Ясеново в ОДЗ и разкриване на две яслени групи и четири щатни бройки медицински сестри, считано от 01.09.2007 г.
повече...

Р Е Ш Е Н И Е №745 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 04.09.2007 г., Протокол №60 ОТНОСНО: ОС-584/01.08.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината с предложение за промяна статута на ЦДГ №3 "Теменуга" в специализирана детска градина по изкуствата.
повече...