Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №883, взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: Предложение от общинския съветник Иван Матанов за внасяне от общинска администрация на сравнителен анализ за средствата, необходими за здравните осигуровки на здравнонеосигурените лица и средствата за финансиране на лечението им, постъпило при разглеждането на ОС-393/27.05.2008 г. - Доклад от Деко Григоров - председател на временната комисия за извършване на проверка в "МБАЛ - Казанлък" ЕООД, съгласно Решение №807/17.03.2008 г. за извършване на цялостна проверка на здравното заведение.
повече...

РЕШЕНИЕ №882 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: Предложение от общинския съветник Цветанка Пискова за приемане доклада на временната комисия за извършване на проверка в болницата, постъпило при разглеждането на ОС-393/27.05.2008 г. - Доклад от Деко Григоров - председател на временната комисия за извършване на проверка в "МБАЛ - Казанлък" ЕООД, съгласно Решение №807/17.03.2008 г. за извършване на цялостна проверка на здравното заведение.
повече...

РЕШЕНИЕ №881 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: Предложение от общинския съветник Николай Александров, постъпило при разглеждането на ОС-393/27.05.2008 г. - Доклад от Деко Григоров - председател на временната комисия за извършване на проверка в "МБАЛ - Казанлък"ЕООД, съгласно Решение №807/17.03.2008 г. за извършване на цялостна проверка на здравното заведение.
повече...

РЕШЕНИЕ №880 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: Предложение от общинския съветник Деко Григоров за извършване на проверка на болницата от Агенцията за държавна финансова инспекция, постъпило при разглеждането на ОС-393/27.05.2008 г. - Доклад от Деко Григоров - председател на временната комисия за извършване на проверка в "МБАЛ - Казанлък", съгласно Решение №807/17.03.2008 г. за извършване на цялостна проверка на здравното заведение.
повече...

РЕШЕНИЕ №879 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: Предложение от общинския съветник Георги Каличков за извършване на цялостна проверка на общинската болница, постъпило при разглеждането на ОС-393/27.05.2008 г. - Доклад от Деко Григоров - председател на временната комисия за извършване на проверка в "МБАЛ - Казанлък", съгласно Решение №807/17.03.2008 г..
повече...

РЕШЕНИЕ №878 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: Предложение от Моника Динева - общински съветник за приемане на решение за откриване процедура за избор на управител на ДКЦ "Поликлиника - Казанлък" ЕООД., постъпило при разглеждането на ОС-391/27.05.2008 г. - Доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за откриване и провеждане на конкурсна процедура за възлагане на управлението на "Балканинвест" ЕООД и удължаване срока на договора за възлагане на управлението на управителя на дружеството до избирането на нов управител след провеждане на конкурса .
повече...

РЕШЕНИЕ №877 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: ОС-391/27.05.2008 г. - Доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за откриване и провеждане на конкурсна процедура за възлагане на управлението на "Балканинвест" ЕООД и удължаване срока на договора за възлагане на управлението на управителя на дружеството до избирането на нов управител след провеждане на конкурса.
повече...

РЕШЕНИЕ №876 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: ОС-372/22.05.2008 г. - Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината, за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински обект, представляващ част от имот-публична общинска собственост-помещение за търговска дейност в Казанлък, бул. "Ал. Батенберг" №4
повече...

РЕШЕНИЕ №875 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: ОС-358/19.05.2008 г. - Доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за побратимяване между град Сент Ерблен - Франция и град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №874 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: ОС-305/30.04.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за отпускане на еднократни помощи на Десислава Димитрова, Динко Вълков, Иван Пандев, Найден Мартинов, Севим Ибрямова, Стефанка Стефанова, Мустафа Мустафов.
повече...

РЕШЕНИ Е №873 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: ОС-348/17.05.2008 г. - Доклад от Цветанка Пискова, председател на ПК по социални дейности и трудова заетост за отпускане на еднократна помощ на Тодорка Йорданова - Гюлева и Маргарита Досева, жители на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №872 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: ОС-313/17.05.2008 г. - Доклад от Цветанка Пискова, председател на ПК по социални дейности и трудова заетост за отпускане на еднократни помощи на Зоя Люцканова и Велика Шумнова - жители на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №871 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: ОС-347/17.05.2008 г. - Доклад от Цветанка Пискова, председател на ПК по социални дейности и трудова заетост за отпускане на еднократни помощи на Иванка Иванова, Дончо Московски, Неше Айдън, Венелина Кехайова и Катя Несторова.
повече...

РЕШЕНИЕ №870 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: вх. №ОС_361/19.05.2008 г. - Доклад от П. Мотев - зам.-председател на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания с проект за приемане на отчета на фондация "Чудомир".
повече...

РЕШЕНИЕ №869 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: вх. №ОС_342/14.05.2008 г. - Доклад от Васил Самарски, председател на ОбС във връзка с приемане на нова Наредба за рекламната дейност на територията на община Казанлък (второ четене).
повече...

РЕШЕНИЕ №868 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: вх. №ОС_342/14.05.2008 г. - Доклад от Васил Самарски, председател на ОбС във връзка с приемане на нова Наредба за рекламната дейност на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №867 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: вх. №ОС_256/10.04.2008 г. - Придружително писмо с доклад от кмета на общината за изменение на договор за учредено право на строеж в полза на Теодора Бончева Малешкова при условията на Договор №31/1995 г. за учредяване на безсрочно право на строеж на двуетажна сграда, със застроена площ 85 кв. м и разгъната застроена площ 212,50 кв. м върху незастроен урегулиран поземлен имот УПИ-ХХІІІ в кв. 338 по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №5/1994 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №866 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: вх. №ОС_304/29.04.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: УПИ VI в кв. 75 по плана на с. Бузовград.
повече...

РЕШЕНИЕ №865 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: вх. №ОС_139/27.02.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за откриване на процедура за приватизация по реда на чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК на общински имот: УПИ Х - 531 в кв. 28 по плана на с. Ясеново, ведно с находящата се в него сграда - автоспирка.
повече...

РЕШЕНИЕ №864 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: вх. №ОС_259/10.04.2008 г. - Придружително писмо с доклад от кмета на общината за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината, по молба от Лиляна Атанасова Жекова за прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот ІХ-8037, 9037, 9087 с площ 2109 кв. м в кв. 482 по одобрен подробен устройствен план на град
повече...