Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №704 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 10.07.2007 г., Протокол №57 ОТНОСНО: Изготвянето на проект за решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия на минералните бани в с. Овощник и в град Казанлък, които ще бъдат в капитала на новообразуваното дружество „Хигиенни и битови услуги” ЕООД по предложение на кмета на общината и Николай Александров – общински съветник.
повече...

РЕШЕНИЕ №703 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 10.07.2007 г., Протокол №57 ОТНОСНО: вх. №ОС-457/26.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с приемане на годишните отчети и баланси за 2006 г. на "Хигиенни и битови услуги" ЕООД и "Казанлък - 2000" ЕООД и освобождаване от отговорност управителите на дружествата.
повече...

РЕШЕНИЕ №702 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 10.07.2007 г., Протокол №57 ОТНОСНО: Изготвяне на Погасителен план на „МБАЛ – Казанлък” ЕООД по предложение на Стефан Дамянов – кмет на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №701 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 10.07.2007 г., Протокол №57 ОТНОСНО: Изготвяне на погасителен план на „МБАЛ – Казанлък” ЕООД по предложение на Стефан Дамянов – кмет на община Казанлък и Петър Пепелешков – общински съветник.
повече...

РЕШЕНИЕ №700 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 10.07.2007 г., Протокол №57 ОТНОСНО: Извършване на проверка и анализ на ремонтните дейности в „МБАЛ – Казанлък” ЕООД по предложение на Денко Денков – общински съветник.
повече...

РЕШЕНИЕ №699 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 10.07.2007 г., Протокол №57 ОТНОСНО: Изготвяне на становище за проблемите на „МБАЛ – Казанлък” ЕООД, които не могат да бъдат решени на местно ниво до Комисията по здравеопазване в Народното събрание, ръководството на Националната здравноосигурителна каса и до министъра на здравеопазването по предложение на Стефан Дервишев – общински съветник.
повече...

РЕШЕНИЕ №695 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.06.2007 г., Протокол No. 056 ОТНОСНО: ОС-452/ 25.06.2007 г. - Докладна записка от Стефан Дамянов, кмет на общината за състоянието на "Еко 93" ЕООД гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №694 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.06.2007 г., Протокол No. 056 ОТНОСНО: ОС-397/ 08.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 330/1125 ид. ч. от урегулиран поземлен имот VІІІ-274, 276 в кв. 4 по плана на с. Черганово, целият с площ 1125 кв. м по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Наредба №15 за РПУРОИ на частта на общината, по молба от Малина Генчева Коруминкова.
повече...

РЕШЕНИЕ №693 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.06.2006 г., Протокол No. 056 ОТНОСНО: ОС-243/ 10.04.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за продажба на имот - частна общинска собственост на наемателя му Бояна Цончева Иванова.
повече...

РЕШЕНИЕ №692 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.06.2007 г., Протокол No. 056 ОТНОСНО: ОС-407/ 11.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Ст. Дамянов, кмет на общината с предложение за провеждане на търгове с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имоти, представляващи: УПИ IХ-1418 и УПИ Х-1419 в кв. 87 по плана на с. Енина, община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №691 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.06.2007 г., Протокол No. 056 ОТНОСНО: ОС-323/ 15.05.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за откриване и провеждане на конкурсна процедура за възлагане управлението на "Многопрофилна болница за активно лечение-Казанлък" ЕООД и удължаване срока на договора за възлагане на управлението на управителя на дружеството до избирането на нов управител след провеждане на конкурса.
повече...

РЕШЕНИЕ №690 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.06.2007 г., Протокол No. 056 ОТНОСНО: ОС-159/ 05.03.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Казанлък за периода 2007 - 2009 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №689 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.06.2007 г., Протокол No. 056 ОТНОСНО: ОС-321/ 14.05.2007 г. - Придружително писмо от Васил Кърпачев, председател на ПК по сигурност, обществен и екологичен ред с доклад във връзка с ОС-306/07.05.07 г. - Предложение за изменение на Наредба №14 за пожарната охрана на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №688 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.06.2007 г., Протокол No. 056 ОТНОСНО: ОС-434/ 20.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Цветанка Пискова, председател на ПК по социални дейности и трудова заетост за създаване на Временна комисия за извършване проверка на общинския жилищен фонд, настаняването под наем на граждани с доказани жилищни нужди, проверка на жалби и сигнали и други въпроси.
повече...

Р Е Ш Е Н И Е № 687 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.06.2007 г., Протокол №56 ОТНОСНО: ОС-433/19.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Васил Самарски, председател на ОбС-Казанлък за създаване на временни комисии за подготовка на дългосрочна Общинска програма "Живот и реализация на младите хора в община Казанлък".
повече...

РЕШЕНИЕ №686 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.06.2007 г., Протокол No. 056 ОТНОСНО: ОС-431/ 19.06.2007 г. - Отчет от Васил Самарски, председател на ОбС - Казанлък за периода 11.11.2006 г. - 31.05.2007 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №685 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: №ОС-094/07.02.2007 г. - Придружитело писмо от Стефан Дамянов,кмет на община Казанлък за отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Добрева Христова с адрес ул. "Никола Самев" №9, град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №684 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: №ОС-322/14.05.2007 г. - Придружително писмо от Цветанка Пискова, председател на ПК по социални дейности и трудова заетост с доклад за отпускане на еднократни помощи на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №683 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: №ОС-291/25.04.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на община Казанлък с доклад за именуване на ОДЗ, с. Овощник.
повече...

РЕШЕНИЕ №682 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: №ОС-278/20.04.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за именуване на новоизграден парк в кв. " Васил Левски ", гр. Казанлък.
повече...