Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №641 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.4.2007 г., Протокол No. 054 ОТНОСНО: ОС-264/ 18.04.2007 г. - Придружително писмо от Васил Самарски, председател ОбС-Казанлък за промяна в ръководството на Комисията по приватизация и разпореждане с общинска собственост
повече...

РЕШЕНИЕ №640 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.4.2007 г., Протокол No. 054 ОТНОСНО: ОС-247/ 12.04.2007 г. - Питане от Георги Каличков и Иван Тишев общински съветници към кмета на общината за опазване общестния ред на територията на община Казанлък.
повече...

Р Е Ш Е Н И Е №639 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2007 г., Протокол №53 ОТНОСНО: вх. №ОС--209 от 21.03.2007 г. - Придружително писмо с доклад на кмета на общината за промяна на Наредба №26 определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №638 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2007 г., Протокол №53 ОТНОСНО: Промяна в Решение №600 от 15.02.2007 г. на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №637 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2007 г., Протокол №53 ОТНОСНО: Внасяне на материали в Общинския съвет с предложение за решение за общинските фирми "Балкан-К" АД и "МСЦ Поликлиника - Казанлък" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №636 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2007 г., Протокол №53 ОТНОСНО: ОС-759/19.12.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с награждаване на ученици, спечелили призови места на национални конкурси, олимпиади и състезания, включени в мерките за даровити деца.
повече...

РЕШЕНИЕ №635 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2007 г., Протокол №53 ОТНОСНО: вх. №ОС-150/ 28.02.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за въвеждане на делегирани бюджети в сферата на образованието на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №634 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2007 г., Протокол №53 ОТНОСНО: №ОС-109/ 12.02.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за състоянието на общинския дълг към 31.12.2006 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №633 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2007 г., Протокол №53 ОТНОСНО: Приемане на бюджет на Община Казанлък и Инвестиционна програма за 2007г.
повече...

РЕШЕНИЕ №632 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2007 г., Протокол №53 ОТНОСНО: Предложение на Николай Александров – общински съветник, изразено по доклад на кмета на общината с проект за бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2007 г. при първо четене. (Отменено с Решение №643 от 26.04.2007 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №631 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2007 г., Протокол №53 ОТНОСНО: Предложение на Дочка Богданова – общински съветник, изразено по доклад на кмета на общината с проект за бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2007 г. при първо четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №630 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2007 г., Протокол №53 ОТНОСНО: Предложение на Васил Кърпачев – общински съветник, изразено по доклад на кмета на общината с проект за бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2007 г. при първо четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №629 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2007 г., Протокол №53 (отм. С Решение №012/31.01.2008 г. на ОбС) ОТНОСНО: Предложение на Постоянната комисия по култура, информационни средства и вероизповедания, изразено по доклад на кмета на общината с проект за бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2007 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №628 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 01.03.2007 г., Протокол №51 ОТНОСНО: вх. №ОС-079/ 31.01.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с изпълнение на проект "СЕЙН" в Община Казанлък през 2007 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №627 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 01.03.2007 г., Протокол №51 ОТНОСНО: вх. №ОС-112/ 12.02.2007 г. - Придружително писмо от Петко Петличков, председател на ПК по здравеопазване с доклад за направените констатации от Комисията по здравеопазване по материали от проведената ревизия на "МСЦ Поликлиника - Казанлък". ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №626 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 01.03.2007 г., Протокол №51 ОТНОСНО: вх. №ОС-100/08.02.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за проект за бюджет и инвестиционна програма на Община Казанлък за 2007 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №625 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 01.03.2007 г., Протокол №51 ОТНОСНО: вх. №ОС-101/ 08..02.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Казанлък към 31.12.2006 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №624 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 01.03.2007 г., Протокол №51 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №623 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: вх. №ОС-020/ 12.01.2007 г. - Питане към кмета на община Казанлък от Марин Пенков, общински съветник във връзка с назначаване на пенсионери в общинска администрация.
повече...

РЕШЕНИЕ №622 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: вх. №ОС-681/ 10.11.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за закриване на НУ "Пейо Яворов" - с. Черганово.
повече...