Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №803 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.03.2008 г., Протокол №64 ОТНОСНО: ОС-175/12.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Васил Самарски, председател на Общински съвет - Казанлък за изменение и допълнение на: Решение №004/05.12.2007 г., Решение №005/05.12.2007 г., Решение №006/05.12.2007 г., Решение №031/28.02.2008 г., Решение №009/28.12.2007 г., Решение №022/31.01.2008 г., Решение №038/28.02.2008 г., Решение №025/31.01.2008 г. и Решение №005/27.11.2003 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №802 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.03.2008 г., Протокол №64 ОТНОСНО: ОС-175/12.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Васил Самарски, председател на Общински съвет - Казанлък за изменение и допълнение на: Решение №004/05.12.2007 г., Решение №005/05.12.2007 г., Решение №006/05.12.2007 г., Решение №031/28.02.2008 г., Решение №009/28.12.2007 г., Решение №022/31.01.2008 г., Решение №038/28.02.2008 г., Решение №025/31.01.2008 г. и Решение №005/27.11.2003 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №801 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.03.2008 г., Протокол №64 ОТНОСНО: ОС-175/12.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Васил Самарски, председател на Общински съвет - Казанлък за изменение и допълнение на: Решение №004/05.12.2007 г., Решение №005/05.12.2007 г., Решение №006/05.12.2007 г., Решение №031/28.02.2008 г., Решение №009/28.12.2007 г., Решение №022/31.01.2008 г., Решение №038/28.02.2008 г., Решение №025/31.01.2008 г. и Решение №005/27.11.2003 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №800 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.10.2007 г., Протокол №63 ОТНОСНО: ОС-743/22.10.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Иван Кирев, ВрИД кмет на община Казанлък във връзка с проект „Оборудване на перално помещение в ДВД „Д. Папазов” гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №799 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.10.2007 г., Протокол №63 ОТНОСНО: ОС-742/22.10.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Иван Кирев, ВрИД кмет на община Казанлък за приемане на предложение на Община Казанлък за кандидатстване по програма „Красива България” за финансиране на три обекта: Вила „Роза”, ЛХМ „Чудомир” и НЧ „Искра”.
повече...

РЕШЕНИЕ №798 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.10.2007 г., Протокол №63 ОТНОСНО: ОС-648/05.09.2007 г.- Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за допълваща целева субсидия за капиталови разходи на читалищата от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №797 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.10.2007 г., Протокол №63 ОТНОСНО: ОС-730/12.10.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Иван Кирев, ВрИД кмет на община Казанлък, за отпускане на еднократна помощ на Нина Митова от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №796 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.10.2007 г., Протокол №63 ОТНОСНО: ОС-726/10.10.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Цветанка Пискова, председател на ПК по социални дейности и трудова заетост за отпускане от подпараграф 42-14 „Други помощи по решение на ОбС” на еднократна парична помощ на Мая Матеева Узунова от гр. Казанлък за извършена хирургическа процедура на сина й Йордан Милев.
повече...

РЕШЕНИЕ №795 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.10.2007 г., Протокол №63 ОТНОСНО: ОС-711/05.10.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Иван Кирев, ВрИД кмет на община Казанлък, във връзка с молби от граждани от община Казанлък за отпускане на еднократни помощи.
повече...

РЕШЕНИЕ №794 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.10.2007 г., Протокол №63 ОТНОСНО: ОС-658/10.09.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, във връзка с молба от Цветомира Бранимирова Стойчева от Казанлък за вземане на решение от ОбС за отпускане на персонална пенсия на сина й.
повече...

РЕШЕНИЕ №793 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.10.2007 г., Протокол №63 ОТНОСНО: ОС-722/09.10.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Иван Тишев, член на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания с предложение за приемане на отчет за дейността на Фондация „Чудомир” от 01 януари 2006 г. до 31 декември 2006 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №792 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.10.2007 г., Протокол №63 ОТНОСНО: ОС-691/26.09.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък за именуване на улици в кв. „Крайречен – 2” и част от кв. „Кулата” в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №791 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.10.2007 г., Протокол №63 ОТНОСНО: ОС-499/02.07.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, във връзка с предоставена информация по реда на § 8 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба №15 на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №790 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.10.2007 г., Протокол №63 ОТНОСНО: ОС-731/15.10.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Васил Самарски, съпредседател на Временната комисия по подготовка на Общинска програма "Живот и реализация на младите хора в община Казанлък" с предложение за приемане на програмата.
повече...

РЕШЕНИЕ №789 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.10.2007 г., Протокол №62 ОТНОСНО: ОС-716/08.10.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Иван Кирев, ВрИД кмет на община Казанлък, за одобряване на подобрен устройствен план – “Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност с изтегляне на оптичен кабел”, в землищата на с. Розово, Овощник, Черганово.
повече...

РЕШЕНИЕ №788 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.10.2007 г., Протокол №62 ОТНОСНО: ОС-423/15.06.2007 г. – Придружително писмо от Илчо Антонов – общински съветник с предложение за учредяване безвъзмездно безсрочно право на строеж за построяване на християнски храм на Втора Християнска Евангелска Петдесятна Църква Казанлък върху имот – частна собственост със застроена площ 850 кв. м., съставляващ УПИ-V 119 в кв. 107, 104, кад. район 505, съгласно ПУП на гр. Казанлък, одобрен със заповед 300-4-41 от 2003 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №787 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.10.2007 г., Протокол №62 ОТНОСНО: ОС-712/05.10.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Иван Кирев, и.д. кмет на община Казанлък, за продажба на недвижим имот, общинска собственост, представляващ апартамент №3 , находящ се в гр. Казанлък, бул."Княз Ал. Батенберг" №115, вх."А", ет. 3, по молба на Петя Михова.
повече...

РЕШЕНИЕ №786 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.10.2007 г., Протокол №62 ОТНОСНО: ОС-704/03.10.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Ив. Кирев, ВрИД кмет на община Казанлък, за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК.
повече...

РЕШЕНИЕ №785 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.10.2007 г., Протокол №62 ОТНОСНО: ОС-682/20.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за провеждане на търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общински обекти, представляващи части от имоти - публична общинска собственост-помещение за кабелна телевизия в сградата на кметство в с. Горно Изворово и помещение за кабелна телевизия в сградата на кметство с. Долно Изворово, община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №784 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.10.2007 г., Протокол №62 ОТНОСНО: ОС-642/04.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за провеждане на конкурс за учредяване на безсрочно право на строеж за построяване на едноетажна сграда /сграда А,съгласно скица №1699/04.12.2006 г./ с предназначение: "Технически център за обучение и демонстрации за подготовка на кадри за промишлеността и сервизно обслужване".
повече...