Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №681 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: ОС-312/10.05.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов , кмет на община Казанлък за поставяне на монумент на Асамблея "Знаме на мира" в Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №680 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: ОС-276/20.04.2007 г. - Придружително писмо от Ст. Дамянов кмет на община Казанлък с доклад за включване на община Казанлък в Проект за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъците в регион Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №679 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: №ОС-220/ 27.07.2007 г. - Придружително писмо от Иван Тишев - общински съветник от групата общински съветници "За борба с корупцията" с доклад за промени в Наредба №15 на ОбС - Казанлък за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
повече...

РЕШЕНИЕ №678 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: ОС-234/04.04.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов - кмет на община Казанлък за провеждане на конкурси за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт.
повече...

РЕШЕНИЕ №677 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: ОС-152/02.03.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на Общината с доклад за предоставяне на информация по реда на §8 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба №15 на ОбС град Казанлък. На основание § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №15 на ОбС гр. Казанлък за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Общински съвет е внесена информация за извършените продажби на общинско имущество по видове разпореждане.
повече...

РЕШЕНИЕ №676 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: №ОС-149/28.02.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на Община Казанлък с доклад за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти по реда на чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК.
повече...

РЕШЕНИЕ №675 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: №ОС-200/19.03.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината за продажба на земя-частна общинска собственост, на собственици на законно построени върху нея сгради по молби с вх. №94-Р-156-2/2006 г. от Румен Русев Костов и №94-С-137-1/2006 г. от Стефан Ангелинов Ангелинов.
повече...

РЕШЕНИЕ №674 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: №ОС-138/26.02.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, с доклад за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на: Апартамент №20 тип "мезонет", находящ се в жилищен блок №105, вх. Б, бул."23 Пех. Шипченски полк", гр. Казанлък, построен върху УПИ І "за ОЖС", кв. 53, Зап. разширение по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед №738/2001 г. на кмета на общината.
повече...

РЕШЕНИЕ №673 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: №ОС-244/11.04.2007 г. г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината за провеждане на публични търгове с явно наддавание за продажба по реда на чл. 32, ал.1, т.1 ЗПСК на общински обекти: "Дърводелска работилница с.Ръжена", представляваща УПИ IX-533 в кв.28 по плана на с. Ясеново, община Казанлък,ведно с находящите се в него сгради - незавършено строителство,УПИ IX в кв.6 по плана на с. Копринка, ведно с построената сграда -бивша автоспирка.
повече...

РЕШЕНИЕ №672 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: №ОС-099/08.02.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински обект: Обществен терен, представляващ им. №000514 в м. "Паметника" в землището на с. Шейново, ведно с построената в него сграда, съоръжения и трайни насаждения.
повече...

РЕШЕНИЕ №671 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: №ОС-251/13.04.2007 г. - Придружително писмо от Петко Петличков, председател на ПК по здравеопазване за промяна на Наредба №15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
повече...

РЕШЕНИЕ №670 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: №ОС-731/01.12.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с изключване на част от обект - Втори етаж на двуетажна масивна сграда в неурегулиран поземлен имот №152 в кв.20 с. Хаджидимитрово, от списъка на обекти,публична общинска собственост и обявяването му за имот, частна общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №669 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: ОС-067/31.01.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственника на законно построена върху нея сграда /с. Енина/ (Спряно с ОС-464/26.06.2007 г. - Заповед №484 от 22.06.2007 г. на Заместник-областния управител на област Стара Загора)
повече...

РЕШЕНИЕ №668 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: ОС-311/09.05.2007 г. – жалба от Стефан Дамянов – кмет на община Казанлък против точка 2 от Решение №658/26.04.2007 г. на ОбС. (Действието на решението е спряно - оспорено от кмета на община Казанлък пред Административен съд - Стара Загора; отм. с Решение №146 от 03.04.2008 г. на Старозагорски административен съд)
повече...

РЕШЕНИЕ №667 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: ОС-310/09.05.2007 г. – жалба от Стефан Дамянов – кмет на община Казанлък против Решение №660/26.04.2007 г. на ОбС с предложение за отмяната му. (Действието на решението е спряно - оспорено от кмета на общината пред Административен съд - Стара Загора)
повече...

РЕШЕНИЕ №666 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 231.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: Предложение от Кольо Колев – общински съветник за отмяна на т. 4 от Решение №508/17.08.2006 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №665 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: Отлагане на питанe от Георги Каличков, Стойчо Чичеков и Иван Тишев – общински съветници от група „За борба с корупцията” към кмета на общината по ОС-319/14.05.2007 г. във със сигнал за корупция в общинско търговско дружество „МБАЛ – Казанлък” ЕООД, включено в дневния ред на 55-то заседание на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №664 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: Предложение по ОС-112/12.02.2007 г. – Придружително писмо от Петко Петличков – председател на ПК по здравеопазване с доклад на ПК по здравеопазване, за направените констатации от Комисията по здравеопазване по материали от проведената ревизия на МСЦ „Поликлиника – Казанлък” ЕООД за избиране на прокурист на Медико-стоматологичен център „Поликлиника – Казанлък” ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №663 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: Отлагане на предложение за актуализиране на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, определени с Наредба №26 на ОбС по ОС-066/31.01.2007 г., включено в проекта за дневен ред на 55-то заседание на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №662 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №55 ОТНОСНО: Отлагане на питания от Георги Каличков, Стойчо Чичеков и Иван Тишев – общински съветници от група „За борба с корупцията” към кмета на общината по ОС-317/14.05.2007 г. във връзка с Гробищен парк – Казанлък и по ОС-318/14.05.2007 г., относно дейността на Общински театър „Любомир Кабакчиев”, включени в проекта за дневен ред на 55-то заседание на ОбС.
повече...