Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №884 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №49 Относно: ОС_2114/13.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №35167.190.681, с НТП "лозе", с площ от 1122,00 кв. м по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За вилно строителство"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №883 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №49 Относно: ОС_2112/13.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за електропровод, с цел електрозахранване на Поземлен имот с идентификатор 87641.156.538, с начин на трайно ползване (НТП) - "нива", с площ от 16.403 дка, в землище на с. Ясеново, местност "Сечи дере", собственост на "Еврозид" ООД; 2. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 87641.156.538, върху част от ПИ с идентификатор 87641.131.208, с НТП - "за селскостопански, горски ведомствен път" в землище на с. Ясеново, общ. Казанлък, с цел достигане до ПИ 87641.128.192 - "за път от републиканската пътна мрежа".
повече...

РЕШЕНИЕ №882 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №49 Относно: ОС_2113/13.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №881 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №49 Относно: ОС_2109/12.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 570/960 идеални части от земята на съсобствениците върху УПИ V-550 с обща площ 960 кв. м, кв. 45 на с. Средногорово, общ. Казанлък за сумата от 8265 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №880 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №49 Относно: ОС_2111/13.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на Урегулиран поземлен имот I, отреден "За производствена и складова дейност", с обща площ от 2920 кв.м. , находящ се в кв.5 на с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена от 49 600 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №879 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №49 Относно: ОС_2083/16.12.2022 г. - Доклад от инж. Симеон Стоилков - ликвидатор на "Казанлъшка Искра" ЕООД с проект за решение относно приемане на крайния ликвидационен баланс към 11.12.2022 г. на дружеството и пояснителен доклад към него.
повече...

РЕШЕНИЕ №878 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №49 Относно: ОС_2105/10.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища.
повече...

РЕШЕНИЕ №877 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №49 Относно: ОС_2104/10.01.2023 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии, за периода от 05.05.2022 г. до 05.11.2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №876 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №49 Относно: ОС_2110/13.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Общински план за младежта за 2023 г. на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №875 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №49 Относно: ОС_2117/16.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване на община Казанлък с проектно предложение по Проект "Красива България" - 2023 г. за обект Преустройство и реконструкция на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Розово в Детска академия за развитие на таланти.
повече...

РЕШЕНИЕ №874 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 10.01.2023 г., Протокол №48 Относно: ОС_2099/09.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно увеличение на размера на дългосрочен общински дълг, поет с Договор за финансиране на допустим проект №19F-001851/07.08.2019 г. и Решение №1081/27.06.2019 г. на Общински съвет - Казанлък, във връзка с реализация на проект „Светът на траките“ по Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“, Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, Административен договор за предоставяне на БФП №РД-02-37-135/26.11.2019 г. ( №от ИСУН – BG16RFOP001-6.002-0002-C01)
повече...

РЕШЕНИЕ №873 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 10.01.2023 г., Протокол №48 Относно: ОС_2095/05.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване с проектно предложение по Процедура BGENERGY-2.001 - „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 1/.
повече...

РЕШЕНИЕ №872 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2085/19.12.2022 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Николай Златанов - председател на Общински съвет с проект за решение относно повторно обсъждане на Решение №828/24.11.2022 г. на Общински съвет, прието на Заседание №46.
повече...

РЕШЕНИЕ №871 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2050/30.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - План за застрояване ведно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 15864.20.3, с начин на трайно ползване (НТП) "нива", "земеделска територия", с площ от 4005 кв.м, в местност "Под селото", землище на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, с цел реализиране на стопанска инициатива "за жилища за временно обитаване"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №870 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2074/12.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на предложения за дейността на народните читалища в Община Казанлък през 2023 г. и утвърждаване на Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №869 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2073/12.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване за имот с идентификатор 06848.5.24 по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък на обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №868 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2042/23.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване допълнително право на строеж на постройка - "гараж" със застроена площ от 88 кв.м., частна общинска собственост, находящ се в с. Енина и определяне на пазарна цена в размер на 2650 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №867 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2057/07.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по реда на чл.24, т.4 от Наредба №17 на ОбС-Казанлък на Гита Славова.
повече...

РЕШЕНИЕ №866 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2054/05.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План за реформиране на Домовете за стари хора, с цел съответствие на предоставяната от общините социална услуга за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, съгласно Закона за социалните услуги.
повече...

РЕШЕНИЕ №865 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 Относно: ОС_2040/23.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 160 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ незастроена земя, с площ 10 кв.м. от УПИ I-266 - Проектен идентификатор 83106.501.1322 в кв. 43 на с. Шейново, общ Казанлък.
повече...