Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №601 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: Включване като точка от дневния ред на 51-то заседание на Общинския съвет, насрочено за 01.03.2007 г., на ОС-112 от 12.02.2007 г. - Придружително писмо с доклад от д-р Петличков за направените констатации от Комисията по здравеопазване по материали от проведената ревизия на "МСЦ Поликлиника - Казанлък" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №600 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: Провеждане на заседание на Общинския съвет по проблемите на общинските фирми.
повече...

РЕШЕНИЕ №599 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.01.2007 г., Протокол №49 ОТНОСНО: ОС-060 от 24.01.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на община Казанлък с доклад за промяна в Поименен списък за финансиране на капиталовите разходи по обекти за 2006 г., Приложение №13 от Решение №384 от 10.03.2006 г., променено с Решение №500 от 17.08.2006 г. и във връзка с Решение №578 от 22.12.2006г.
повече...

РЕШЕНИЕ №598 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.01.2007 г., Протокол №49 ОТНОСНО: ОС-021 от 12.01.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за промяна на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък и приемане на план-сметка за разходите по управление на отпадъците в община Казанлък за 2007 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №598 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.01.2007 г., Протокол No. 049 ОТНОСНО: ОС-021/ 12.01.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с внасяне на предложение за промяна на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък и приемане на план-сметка за разходите за управление на отпадъците в община Казанлък за 2007 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №597 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.01.2007 г., Протокол No. 049 ОТНОСНО: - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък по изпълнение на Решение №580 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2006 г., с Протокол №48.
повече...

РЕШЕНИЕ №596 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.01.2007 г., Протокол No. 049 ОТНОСНО: - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък по изпълнение на Решение №580 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2006 г., с Протокол №48.
повече...

РЕШЕНИЕ №595 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.01.2007 г., Протокол No. 049 ОТНОСНО: ОС-040/ 17.01.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък по изпълнение на Решение №580 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2006 г., с Протокол №48. Със свое решение №580 от 22.12.2006 г. Общински съвет - Казанлък определя срок до 17.01.2007 г. за внасяне в окончателен вид на Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък за второ четене. В представената в настоящото писмо наредба са взети предвид и са отразени всички направени писмени предложения, съгласно т. 2 от същото решение.
повече...

РЕШЕНИЕ №594 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.01.2007 г., Протокол No. 049 ОТНОСНО: - Удължаване на работното време. Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.61, ал.2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
повече...

РЕШЕНИЕ №593 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.01.2007 г., Протокол No. 049 ОТНОСНО: ОС-736/ 05.12.2006 г. - Придружително писмо от Иван Тишев,Общински съветник за обсъждане и приемане на Проект за Общинска програма за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и наркотрафика и Проект на План за действие за изпълнение на общинска програма за борба срещу наркотиците - 2007 година
повече...

РЕШЕНИЕ №592 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.01.2007 г., Протокол No. 049 ОТНОСНО: ОС-032/ 15.01.2007 г. - Придружително писмо от Иван Матанов, председател на ПК по образование, младежки дейности, спорт и туризъм с доклад за приемане на Общинска програма за закрила на детето-2007 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №591 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.01.2007 г., Протокол No. 049 ОТНОСНО: ОС-031/ 16.01.2007 г. - Придружително писмо от Васил Самарски, председател на ОбС, Казанлък с доклад за синхронизиране на символиката в Община Казанлък със символиката на ЕС във връзка с присъединяването на Република България към Европейския съюз от 01 януари 2007 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №590 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.01.2007 г., Протокол No. 049 ОТНОСНО: ОС-031/ 16.01.2007 г. - Придружително писмо от Васил Самарски, председател на ОбС, Казанлък с доклад за синхронизиране на символиката в Община Казанлък със символиката на ЕС във връзка с присъединяването на Република България към Европейския съюз от 01 януари 2007 г. Във връзка с присъединяването на Република България към Европейския съюз от 2007 г. - първата година на европейското членство на страната ни и поради това, че в центровете на населените места от общината няма пилони с българското и европейското знаме, е необходимо да се поставят такива. Издигането на българското знаме на почетно място, в центъра на всяко населено място, е знак за националната принадлежност, родолюбие, гордост и любов към родината ни. Издигането редом до него на европейското знаме като символ на европейското единство и европейската идентичност, ще допринесе гражданите на община Казанлък да се чувстват още по-съпричастни на голямата идея и да формират в себе си ново европейско самочувствие. Най-подходящият ден за ритуалите по издигането на българското и европейското знаме е 09 май - Денят на Европа, един от символите на ЕС.
повече...

РЕШЕНИЕ №589 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.01.2007 г., Протокол No. 049 ОТНОСНО: ОС-029/ 15.01.2007 г. - Придружително писмо от Васил Самарски, председател на ОбС Казанлък с доклад за именуване на предгаровият площад в гр. Казанлък По повод членството на Република България в ЕС, в чест на Деня на Европа - 09 май, който за пръв път България ще празнува като член на ЕС, и във връзка със синхронизирането на символиката в община Казанлък с европейската символика, именуването и преименуването на улици, площади, паркове и др. обекти с общинско значение, може да бъде извършено с названия, придобили гражданственост или отразяват историческо събитие. Общинският съвет взема решения и упражнява контрол по поставянето, преместването, премахването, стопанисването, опазването и популяризирането на паметниците и другите възпоменателни знаци.
повече...

РЕШЕНИЕ №588 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 22.12.2006 г., с Протокол №48 ОТНОСНО: вх. №ОС-762/20.12.2006 г.- Придружително писмо от Цветанка Пискова, Председател на ПК по социални дейности и трудова заетост с доклад относно молба за отпускане на еднократна финансова помощ
повече...

РЕШЕНИЕ №587 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 22.12.2006 г., с Протокол №48 ОТНОСНО: вх. №ОС-745/12.12.2006 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за отпускане на еднократни помощи на граждани от Община Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №586 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 22.12.2006 г., с Протокол №48 ОТНОСНО: вх. №ОС-749/13.12.2006 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост по реда на Наредба №15 на ОбС
повече...

РЕШЕНИЕ №585 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 22.12.2006 г., с Протокол №48 ОТНОСНО: вх. №ОС-739/07.12.2006 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за продажба на имот - частна общинска собственост
повече...

РЕШЕНИЕ №584 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 22.12.2006 г., с Протокол №48 ОТНОСНО: вх. №ОС-694/17.11.2006 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 ЗПСК на: дворно място с площ 4000 кв.м., представляващо УП ІХ - 533 в кв.28 по плана на с. Ясеново, община Казанлък, ведно с находящите се в него сгради - незавършено строителство.
повече...

РЕШЕНИЕ №583 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2006 г., Протокол No. 048 ОТНОСНО: ОС-662/ 06.11.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на Община Казанлък във връзка с предоставяне на информация по реда на § 8 от Предходни и Заключителни разпоредби на Наредба №15 на ОБС на гр. Казанлък
повече...