Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №562 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол №47 ОТНОСНО: вх. №ОС-438/11.07.2007 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за приемане на годишният отчет и баланс за 2005 г. на “Казанлъшка Искра” ЕООД и освобождаване от отговорност управителите на дружеството
повече...

РЕШЕНИЕ №561 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол №47 ОТНОСНО: вх. №ОС-437/11.07.2007 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за Приемане на годишният отчет и баланс за 2005 г. на “Балкан - К” ЕАД и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите.
повече...

РЕШЕНИЕ №560 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол №47 ОТНОСНО: вх. №ОС-435/11.07.2007 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за приемане на годишните отчети и баланси за 2005 г. на “Диагностично консултативен център І К-к” ЕООД , “Стоматологичен център І Казанлък” ЕООД и “Медико- техническа лаборатория І Казанлък” ЕООД и освобождаване от отговорност управителите на дружествата.
повече...

РЕШЕНИЕ №559 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол №47 ОТНОСНО: вх. №ОС-434/11.07.2007 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за приемане на годишните отчети и баланси за 2005 г. на "Хигиенни и битови услуги"ЕООД и "Казанлък-2000"ЕООД и освобождаване от отговорност управителите на дружествата.
повече...

РЕШЕНИЕ №558 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол №47 ОТНОСНО: вх. №ОС- 747/12.12.2006 г. -Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината във връзка с приемане на второ четене на "Общински план за развитие на Община Казанлък за периода 2007 - 2013 г.", след проведено обществено обсъждане и обобщение на направените предложения
повече...

РЕШЕНИЕ №557 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол №47 ОТНОСНО: Приемане на декларация
повече...

РЕШЕНИЕ №556 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол №47 ОТНОСНО: Работата на Общински съвет
повече...

РЕШЕНИЕ №555 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.11.2006 г., Протокол №46 ОТНОСНО: вх. ОС-674/09.11.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината относно връщане за ново обсъждане на незаконосъобразно Решение №539, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.10.2006 г..
повече...

РЕШЕНИЕ №554 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.11.2006 г., Протокол №46 ОТНОСНО: вх. ОС-692/15.11.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината за промяна в приходната и разходната част по бюджета на Община Казанлък за 2006 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №553 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.11.2006 г., Протокол №46 ОТНОСНО: вх. ОС-692/15.11.2006 г. - Придружително писмо Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък за промяна в приходната и разходната част по бюджета на Община Казанлък за 2006 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №552 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.11.2006 г., Протокол №46 ОТНОСНО: вх. ОС-564/05.09.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за приемане на "Общински план за развитие на община Казанлък за периода 2007 - 2013 г."
повече...

РЕШЕНИЕ №551 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.11.2006 г., Протокол №46 ОТНОСНО: вх. ОС-680/09.11.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община за отмяна на Решене №536, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък с Протокол №44 от 26.10.2006 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №550 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.11.2006 г., Протокол №46 ОТНОСНО: вх. ОС-680/09.11.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък за отмяна на Решене №536, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък с Протокол №44 от 26.10.2006 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №549 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.11.2006 г., Протокол №46 ОТНОСНО: вх. №ОС-679/09.11.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък за отмяна на Решене №535, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък с Протокол №44от 26.10.2006 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №548 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.11.2006 г., Протокол №46 ОТНОСНО: вх. №ОС-700/20.11.2006 г. - Придружително писмо от Пенчо Терзиев - председател на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания за преименуване на Професионална гимназия по пластични изкуства "Акад. Дечко Узунов" град Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №547 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 11.11.2006 г., Протокол №45 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за работата на Общински съвет - Казанлък за периода 11.11.2005 г. - 11.11.2006 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №546 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.10.2006 г., Протокол №44 ОТНОСНО: Придружително писмо с Вх. №ОС-610 от 09.102006 г., относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на общински обекти по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК
повече...

РЕШЕНИЕ №545 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.10.2006 г., Протокол №44 ОТНОСНО: Придружително писмо с вх.№ОС-619 от 11.10.2006 година, относно провеждане на конкурс за продажба на обект: УПИ І в кв.129, кад.район 504 по плана на град Казанлък, по реда на глава VІ от Наредба №15
повече...

РЕШЕНИЕ №544 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.10.2006 г., Протокол №44 ОТНОСНО: Провеждане на търг с явно наддадане по реда на гл. VІ от наредба №15 на ОбС по продажба на обект: Незастроено дворно място с площ 592 кв.м., представляващо УП ІІІ - 817 в кв. 228, кад. район 504, град Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №543 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.10.2006 г., Протокол №44 ОТНОСНО: вх. №ОС-624/12.10.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината относно предложение на Община Казанлък до предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране на проект "Канализационна мрежа с. Долно Изворово, община Казанлък".
повече...