Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №462 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.06.2006 г., Протокол №40 ОТНОСНО: Предложение за изготвяне на подробен списък на жилища, собственост на община Казанлък, намиращи се в Първа и Втора градска зона.
повече...

РЕШЕНИЕ №461 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.06.2006 г., Протокол №40 ОТНОСНО: 03. вх. No. ОС-281/ 10.5.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за продажба на имот - частна общинска собственост, жилищна сграда на ул. "Д-р Стамболски" №22
повече...

РЕШЕНИЕ №460 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.06.2006 г., Протокол №40 ОТНОСНО: 02. вх. No. ОС-361/ 14.6.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината за провеждане на търгове с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на: УПИ ІІ - 3090 в кв. 431 и УПИ V в кв.436 по плана на Казанлък и УПИ ІІІ- 155 в кв. 25 по плана на с. Ръжена.
повече...

РЕШЕНИЕ №459 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.06.2006 г., Протокол №40 ОТНОСНО: 01. вх. No. ОС-265/ 02.5.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за прехвърляне на собственост по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ, във връзка с молба от изпълнителния директор на "Арсенал" АД - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №458 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.06.2006 г., Протокол №39 ОТНОСНО: 15. вх. No. ОС-293/11.5.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад по молба от Яна Христова Смилкова за опрощаване на задължение към НОИ.
повече...

РЕШЕНИЕ №457 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.06.2006 г., Протокол №39 ОТНОСНО: 14. вх. No. ОС-241/21.4.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад по молба от Пенко Иванов Бакалов за опрощаване на неправомерно надвзета пенсия.
повече...

РЕШЕНИЕ №456 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.06.2006 г., Протокол №39 ОТНОСНО: 13. вх. No. ОС-294/11.5.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за отпускане на еднократна помощ на Радка Господинова за трансплантация.
повече...

РЕШЕНИЕ №455 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.06.2006 г., Протокол №39 ОТНОСНО: 12. вх. No. ОС-243/21.4.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за отпускане на еднократни помощи на граждани на общината.
повече...

РЕШЕНИЕ №454 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.06.2006 г., Протокол №39 ОТНОСНО: 11. вх. No. ОС-298/12.5.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за преобразуване и именуване на ЦДГ с. Енина съгласно чл.21, т.18 от ЗМСМА и чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета.
повече...

РЕШЕНИЕ №453 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.06.2006 г., Протокол №39 ОТНОСНО: 10. вх. No. ОС-270/03.5.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за утвърждаване на изменения в транспортната схема на Община Казанлък, приета с Решение №112/28.06.2000 г. на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №452 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.06.2006 г., Протокол №39 ОТНОСНО: 09. вх. No. ОС-287/10.5.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за одобряване на план за регулация на квартал 5 по плана на с. Бузовград /бившия стопански двор/.
повече...

РЕШЕНИЕ №451 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.06.2006 г., Протокол №39 ОТНОСНО: 08. вх. No. ОС-286/10.5.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за одобряване на подробен устройствен план за регулация на местност "Каша" по плана на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №450 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.06.2006 г., Протокол №39 ОТНОСНО: 07. вх. No. ОС-324/26.5.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за проектно предложение на Община Казанлък за кандидатстване по проект BG 2005/017-353.10.02 "Подпомагане развитието на регионалния туризъм чрез подобряване на свързаната с него инфраструктура", Компонент 1: "Подобряване на пътната инфраструктура".
повече...

РЕШЕНИЕ №449 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.06.2006 г., Протокол №39 ОТНОСНО: вх. №. ОС-230/18.4.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на община Казанлък с доклад за промяна на Наредба №21 за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности.
повече...

РЕШЕНИЕ №448 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.06.2006 г., Протокол №39 ОТНОСНО: вх. №ОС-312/22.5.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за провеждане на конкурс за отдаване под наем на спортна база, представляваща част от имот - публична общинска собственост, включващ спортна база - стадион "Севтополис" и Тренировъчно игрище в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №447 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.06.2006 г., Протокол №39 ОТНОСНО: вх. №. ОС-311/22.5.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за провеждане на конкурс за отдаване под наем на спортна база, представляваща част от имот - публична общинска собственост, включващ спортна база -тенис-кортове и баскетболно игрище в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №446 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.06.2006 г., Протокол №39 ОТНОСНО: вх. №ОС-325/29.5.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за провеждане на конкурс за продажба на обект: УПИ І "за ОДО" в кв. 228, по плана на гр. Казанлък по реда на Наредба №15 на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №445 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.06.2006 г., Протокол №39 ОТНОСНО: вх. №ОС-275/05.5.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за провеждане на нов търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински обект "Младежки дом, с. Кънчево".
повече...

РЕШЕНИЕ №444 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.05.2006 г., Протокол №37 ОТНОСНО: Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за удостояване с вписване в Почетната книга.
повече...

РЕШЕНИЕ №443 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.05.2006 г., Протокол №37 ОТНОСНО: Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за присъждане на званието "Почетен гражданин на град Казанлък" и удостояване с вписване в Почетната книга.
повече...