Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №502 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.08.2006 г., Протокол №42 Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Наредба №15 на ОбС,
повече...

РЕШЕНИЕ №501 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.08.2006 г., Протокол №42 ОТНОСНО: вх. №ОС-443/ 11.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на: Част от комбинирана сграда в УПИ V-5990 кв. 182 "а", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №500 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.08.2006 г., Протокол №42 ОТНОСНО: вх. №ОС-531/ 02.08.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за промяна в Поименен списък за финансиране на капиталовите разходи по обекти за 2006 г., Приложение №13, прието с Решение №384/10.03.2006 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №499 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.08.2006 г., Протокол №42 ОТНОСНО: вх. №ОС-530/ 02.08.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за утвърждаване на нови СБРЗ в „Местни дейности”, считано от 01.07.2006 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №498 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.08.2006 г., Протокол №42 ОТНОСНО: вх. №ОС-529/ 02.08.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, инвестиционна програма към 30.06.2006 г. и очаквано изпълнение на собствените приходи към 30.09.2006 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №497 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.07.2006 г., Протокол №41 ОТНОСНО: вх. №ОС-500/18.07.2006 г. – Прекратяване изплащането на възнаграждението на Дочка Илиева Богданова – общински съветник.
повече...

РЕШЕНИЕ №496 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.07.2006 г., Протокол №41 ОТНОСНО: вх. №ОС-420/10.07.2006 г. – Приемане на второ четене на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник.
повече...

РЕШЕНИЕ №495 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.07.2006 г., Протокол №41 ОТНОСНО: вх. №ОС-407/06.07.2006 г. Приемане на нова Наредба №14 за пожарна безопасност на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №494 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.07.2006 г., Протокол №41 ОТНОСНО: вх. №ОС-408/06.07.2006 г. - Създаване на Общински съвет по наркотични вещества. (Изм. с Решение №107/15.12.2008 г. на ОбС)
повече...

РЕШЕНИЕ №493 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.07.2006 г., Протокол №41 ОТНОСНО: вх. No. ОС-428/ 10.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за утвърждаване на маломерни паралелки и слети класове.
повече...

РЕШЕНИЕ №492 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.07.2006 г., Протокол №41 ОТНОСНО: вх. No. ОС-447/12.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за съгласуване на Подробен устройствен план /Парцеларен план/ за линеен обект "Газопроводно отклонение от ГПС - Калитиново до АГПС - Казанлък" за частта от трасето, минаваща през землището на селата Ръжена, Черганово, Овощник и землището на гр. Казанлък, община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №491 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.07.2006 г., Протокол №41 ОТНОСНО: вх. No. ОС-381/ 26.06.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за обсъждане и приемане на решение за оползотворяване на дървесината и възстановяване на тополовото насаждение отд. 259 а - общинска собственост, намиращо се в местност "Даскалов соргун", землище с. Бузовград.
повече...

РЕШЕНИЕ №490 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.07.2006 г., Протокол №41 ОТНОСНО: вх. No. ОС-429/10.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за обсъждане и приемане на решение за провеждане на преговори с потенциални ползватели за оползотворяване на дървесината на тополово насаждение отд. 260 д - общинска собственост, намиращо се в местност "Кулака", землище с. Кънчево.
повече...

РЕШЕНИЕ №489 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.07.2006 г., Протокол №41 ОТНОСНО: вх. No. ОС-422/10.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за провеждане на търгове с явно наддаване за продажба на земеделски земи- частна общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №488 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.07.2006 г., Протокол №41 ОТНОСНО: вх. No. ОС-421/10.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на общински обекти по реда на чл. 32, ал.3, т.1 ЗПСК.
повече...

РЕШЕНИЕ №487 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.07.2006 г., Протокол №41 ОТНОСНО: №ОС-444/ 11.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на имот, представляващ УПИ VІІ, кв. 15 по плана на с. Г. Изворово.
повече...

РЕШЕНИЕ №486 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.07.2006 г., Протокол №41 ОТНОСНО: Учредяване на ежегодна награда „Професор Александър Фол” за проучване и популяризиране на тракийското културно наследство на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №485 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2006 г., Протокол №41 ОТНОСНО: вх. No. ОС-343/ 07.6.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за продажба на земя-частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда.
повече...

РЕШЕНИЕ №484 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.07.2006 г., Протокол №41 ОТНОСНО: вх. No. ОС-357/ 14.06.2006 г. - Придружително писмо от Теодор Митев, председател на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителсво и транспорт във връзка с анекс към договор за отстъпено право на строеж от 10.10.1994 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №483 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.07.2006 г., Протокол №41 ОТНОСНО: вх. №ОС-306/ 19.05.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад относно конкурс за отдаване под наем на терен от 32 кв. м., представляващ част от публична общинска собственост, УПИ ІІ в кв. 172 по плана на гр. Казанлък, за поставяне на временно съоръжение за продажба на цветя и посадъчен материал.
повече...