Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №542 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.10.2006 г., Протокол №44 ОТНОСНО: вх. №ОС-633/17.10.2006 г. - Придружително писмо от Пенчо Терзиев - председател на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания за даване съгласие за поставяне на паметна плоча и пластична композиция в село Дунавци, община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №541 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.10.2006 г., Протокол №44 ОТНОСНО: вх. №ОС-631/17.10.2006 г. - Придружително писмо от Петко Мотев, зам.-председатл на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания с доклад за приемане на отчет за дейността на фондация "Чудомир" от 01.01. до 31.12.2005 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №540 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.10.2006 г., Протокол №44 ОТНОСНО: вх. №ОС-450/12.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов кмет на общината за допълнения към Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби.
повече...

РЕШЕНИЕ №539 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.10.2006 г., Протокол №44 ОТНОСНО: вх. №ОС-231/18.04.2006 г. - Придружително писмо с доклад от Красимира Горунска - общински съветник относно частична отмяна на Решение №333/16.12.2005 г. на ОбС - Казанлък в частта на пореден номер т.4 със съдържание "чл.17 се отменя". (Отменено с Решение №555/ 23.11.2006 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №538 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.10.2006 г., Протокол №44 ОТНОСНО: вх. №ОС-582/19.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината за изключване на част от обект "Клуб "Тракия", бул."Княз Ал.Батенберг", межде блокове с номера 113 и 115 гр.Казанлък, от списъка на обекти, публична общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №537 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.10.2006 г., Протокол №44 ОТНОСНО: вх. №ОС-609/09.10.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на Община Казанлък за откриване на процедура за приватизация по реда на чл.3, ал.3, т. 2 от ЗПСК /Дърводелска работилница, с. Ръжена/.
повече...

РЕШЕНИЕ №536 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.10.2006 г., Протокол №44 ОТНОСНО: вх. №ОС-567/07.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт - /за провеждане на конкурс по реда на Наредба №2 на МТС от 15.03.2002 г., обществен превоз на пътници по автобусна линия "Стара Загора - Казанлък, през Ръжена". (Пром. с Решение №551 и Решение №550от 23.11.2006)
повече...

РЕШЕНИЕ №535 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.10.2006 г., Протокол №44 ОТНОСНО: вх. №ОС-567/07.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт - /за провеждане на конкурс по реда на Наредба №2 на МТС от 15.03.2002 г., обществен превоз на пътници по автобусна линия "Стара Загора - Казанлък, през Ръжена".
повече...

РЕШЕНИЕ №534 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.10.2006 г., Протокол №44 ОТНОСНО: вх. №ОС-567/07.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт - /за провеждане на конкурс по реда на Наредба №2 на МТС от 15.03.2002 г., обществен превоз на пътници по автобусна линия "Стара Загора - Казанлък, през Ръжена".
повече...

РЕШЕНИЕ №533 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.10.2006 г., Протокол №44 ОТНОСНО: вх. №ОС-613/10.10.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък за утвърждаване на нови основни месечни заплати на кмета на общината, кметове на кметства и кметски наместници, считано от 01.07.2006 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №532 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2006 г., Протокол №43 ОТНОСНО: вх. №ОС-569/08.09.2006 г. - Придружително писмо от Васил Кърпачев - председател на Комисията по сигурност, обществен и екологичен ред с доклад за отпускане от бюджета на община Казанлък еднократна финансова помощ на Ради Златанов Милев, от град Казанлък за участие в супермаратона Виена – Братислава – Будапеща от 19 до 23 октомври 2006 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №531 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2006 г., Протокол №43 ОТНОСНО: вх. №230/18.04.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на община Казанлък с доклад за промяна на Наредба №21 за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности.
повече...

РЕШЕНИЕ №530 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2006 г., Протокол №43 ОТНОСНО: вх. №ОС-554/01.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад относно предоставяне на информация по реда на параграф 8 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба №15 на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №529 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2006 г., Протокол №43 ОТНОСНО: вх. №ОС-567/07.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт - /за провеждане на конкурс по реда на Наредба №2 на МТС от 15.03.2002 г., обществен превоз на пътници по автобусна линия "Стара Загора - Казанлък, през Ръжена".
повече...

РЕШЕНИЕ №528 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2006 г., Протокол №43 ОТНОСНО: вх. №452/12.07.2006 г. - Придружително писмо от Ст. Дамянов - кмет на община с доклад за провеждане на конкурс за отдаване под наем на спортна база, представляваща имот - публична общинска собственост, включващ спортна база - тенискортове и баскетболно игрище - град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №527 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2006 г., Протокол №43 ОТНОСНО: вх. №ОС-563/04.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад за нереализирано право на строеж, върху недвижим имот - общинска собственост и погасяването му по давност в полза на община Казанлък за: 1. УПИ ХХІ в кв. 338 по плана на град Казанлък - с Договор №35/08.03.1995 г. със Силвена Маринова Недялкова; 2. УПИ ХХІІ в кв. 338 по плана на град Казанлък - с Договор №39/15.05.1995 г. със Сергей Неделчев Ахмаков; 3. УПИ ХХІІІ в кв. 338 по плана на град Казанлък - с Договор №32/15.02.1995 г. с Теодора Бончева Малешкова; 4. УПИ ХХІV в кв. 338 по плана на град Казанлък - с Договор №103/24.01.1996 г. с Петко Златев Стойнов. (точка 3 от решението е отменена с Решение №775 от 19.10.2007 г. на ОбС - Казанлък)
повече...

РЕШЕНИЕ №526 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2006 г., Протокол №43 ОТНОСНО: вх. №ОС-555/04.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад за откриване на процедура за приватизация по реда на чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК на общински обекти: УПИ ІХ-730 и УПИ Х-30 в кв. 6 по плана на с. Копринка.
повече...

РЕШЕНИЕ №525 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2006 г., Протокол №43 ОТНОСНО: вх. №ОС-560/04.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински обект "Мелница, с. Ръжена", им. №069003 в м. "Соления дол" в землището на с. Ръжена с обща площ 12 391 кв. м, ведно с построената в имота сграда.
повече...

РЕШЕНИЕ №524 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2006 г., Протокол №43 ОТНОСНО: вх. №ОС-559/04.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имоти, представляващи УПИ VІІ-266 и УПИ VІІІ-266 в кв. 234 по плана на град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №523 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2006 г., Протокол №43 ОТНОСНО: вх. №ОС-561/04.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на УПИ ІХ-112 в кв. 340 по плана на град Казанлък.
повече...