Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №582 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 22.12.2006 г., с Протокол №48 ОТНОСНО: вх. №ОС-748/12.12.2006 г.- Придружително писмо от Цветанка Пискова, Председател на ПК по социални дейности и трудова заетост относно молба за отпускане на еднократни финансови помощи
повече...

РЕШЕНИЕ №581 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 22.12.2006 г., с Протокол №48 ОТНОСНО: вх. №ОС-685/13.11.2006 г.- Придружително писмо от Цветанка Пискова, Председател на ПК по социални дейности и трудова заетост относно молба за отпускане на еднократни финансови помощи
повече...

РЕШЕНИЕ №580 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 22.12.2006 г., с Протокол №48 ОТНОСНО: вх. №ОС-663/06.11.2006 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за приемане на Наредба за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №579 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 22.12.2006 г., с Протокол №48 ОТНОСНО: вх. №ОС-764/20.12.2006 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за прекратяване на съсобственост в УПИ І - 8478, във връзка с писмо на “БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС”АД-Казанлък, вх.N68-108-6/17.11.2006г. и ОС-693/17.11.2006г. (Спряно Решение №579 със Заповед №7/16.01.2007 г. на Областен управител и внесено в Окръжен съд - Стара Загора като незаконосъобразно. Решението оставено в сила с Определение 5242/28.05.2007 г. на ВАС, Второ отделение )
повече...

РЕШЕНИЕ №578 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 22.12.2006 г., с Протокол №48 ОТНОСНО: вх. №ОС-765/21.12.2006 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за промяна в приходната и разходната част по бюджета на Община Казанлък за 2006 година
повече...

РЕШЕНИЕ №577 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол №47 ОТНОСНО: Свикване на заседание на Общински съвет
повече...

РЕШЕНИЕ №576 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол №47 ОТНОСНО: вх. №ОС-722/09.10.2007 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за предложение на Община Казанлък до Социалноинвестиционен фонд за финансиране на ІІ етап на проект „Изграждане на сграда на Дом за възрастни с деменция „Димитър Папазов” (Дом №2) в град Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №575 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол №47 ОТНОСНО: вх. №ОС- 423/10.07.2006 г., относно отдаване на безвъзмездно управление на помещение – частна общинска собственост
повече...

РЕШЕНИЕ №574 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2006 г., Протокол No. 047 ОТНОСНО: ОС-540/ 09.8.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за отдаване за безвъзмездно управление на имот- частна общинска собственост,представляващ неурегулиран поземлен имот с площ 1698 кв. м с №305 в местността "Дерелика" кад. район 503 по плана на град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №573 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол №47 ОТНОСНО: вх. №ОС-660/03.11.2007 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за продажба на земя –частна общинска собственост , на собственик на законно построена върху нея сграда по молба с вх.№94-Д-00-85/2006г от Даниела Тодорова Семерджиева
повече...

РЕШЕНИЕ №572 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2006 г., Протокол No. 047 ОТНОСНО: ОС-607/ 09.10.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на Община Казанлък за продажба на земя-частна общинска собственост, на собственици на законно построена върху нея сграда по молба с вх. №94-Н-149-1/2006 г. от Никола Петков Николов и вх. №94-00-136/2006 г. от Алейдин Реджепов Мемишев.
повече...

РЕШЕНИЕ №571 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол №47 ОТНОСНО: : вх. №ОС-611/09.10.2007 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на: Дворно място, представляващо УПИ VII, кв. 15 по плана на с. Г. Изворово
повече...

РЕШЕНИЕ №570 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол №47 ОТНОСНО: : вх. №ОС-714/28.11.2007 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за продажба на недвижим имот – апартамент №110, трети етаж, жк.”Изток” бл.42, ап.110, вх.”Е” кв.104 по плана на гр. Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №569 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол №47 ОТНОСНО: вх. №ОС-659/03.11.2007 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за продажба на земя –частна общинска собственост , на собственик на законно построена върху нея сграда по молба с вх.N 94-В-00-50/2006г. от Владислав Тодоров Янколов
повече...

РЕШЕНИЕ №568 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол №47 ОТНОСНО: : вх. №ОС-715/28.11.2007 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за прехвърляне на собственост по реда на чл.15 ал.3 и 5 от ЗУТ във връзка със заявление вх.№94-00-199/26.09.2006 г. от Теменужка Пенчева Георгиева, Димитър Пенчев Бучаков и Веселин Георгиев Велчев.
повече...

РЕШЕНИЕ №567 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол №47 ОТНОСНО: : вх. №ОС-742/08.12.2007 г.- Придружително писмо от Цветанка Пискова, Председател на ПК по здравеопазване с доклад за откриване на процедура по акредитация на МСП ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК" ЕООД
повече...

РЕШЕНИЕ №566 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол №47 ОТНОСНО: : вх. №ОС-719/28.11.2007 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за предоставяне на пълномощия на кмета на Община Казанлък относно сключване на споразумение за прехвърляне на акции
повече...

РЕШЕНИЕ №565 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол №47 ОТНОСНО: : вх. №ОС-441/11.07.2007 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за приемане на годишният отчет и баланс за 2005 г. на “Еко 93” ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №564 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол №47 ОТНОСНО: вх. №ОС-440/11.07.2007 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за приемане на годишния отчет и баланс за 2005 г. на “МБАЛ І К-к” ЕООД и освобождаване от отговорност на управителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №563 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол №47 ОТНОСНО: вх. №ОС-439/11.07.2007 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за приемане на годишния отчет и баланс за 2005 г. на “Балканинвест” ЕООД и освобождаване от отговорност управителя
повече...