Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №522 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2006 г., Протокол №43 ОТНОСНО: ОС-558/04.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад за провеждане на нов търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински обект "Младежки дом, с. Кънчево" представляващ терен с площ 855 кв. м находящ се в м. "Манда гьол" в землището на с. Кънчево, за който е отреден им. №057022, ведно с построената в имота едноетажна масивна сграда със застроена площ 220 кв. м.
повече...

РЕШЕНИЕ №521 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2006 г., Протокол №43 ОТНОСНО: ОС-556/04.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад за провеждане на търгове с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на УПИ ІІ-3090 в кв. 431 по плана на град Казанлък и УПИ ІІІ-155 в кв. 25 по плана на с. Ръжена, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №520 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2006 г., Протокол №43 ОТНОСНО: вх. №ОС-552/31.08.2006 г. - Придружително писмо с доклад от кмета на общината относно продажба на имот, частна общинска собственост - общинско жилище - кв. "В. Левски" бл. 15, ет. 15, ап. 72 на настоящия наемател Дечко Пенев Назъров.
повече...

РЕШЕНИЕ №519 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2006 г., Протокол №43 ОТНОСНО: вх. №ОС-557/04.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост по реда на Наредба №15 на ОбС: обекти, незавършено строителство - 6 бр. апартаменти тип "мезонет", находящи се в жил. бл. №105, бул. "23 ПХП", Казанлък, секция 5 БВ от жилищна група "Б" в жилищна зона "23 ПШП", построен в груб строеж върху УПИ ІІІ "за ОЖС" кв. 53 "Зап. разширение" по плана на град Казанлък, утвърден със Заповед №738/2001 г. на кмета на общината.
повече...

РЕШЕНИЕ №518 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2006 г., Протокол №43 ОТНОСНО: вх. №ОС-355/13.06.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за разкриване на социална услуга "Защитено жилище" в община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №517 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2006 г., Протокол №43 ОТНОСНО: вх. №ОС-370/16.06.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за корекция в Приложение №19 от Решение №348/10.03.2006 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №516 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2006 г., Протокол №43 ОТНОСНО: вх. №ОС-426/10.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за промени в числеността на функция "Общи държавни служби", група "Изпълнителни и законодателни органи", дейност 122 "Общинска администрация".
повече...

РЕШЕНИЕ №515 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2006 г., Протокол №43 ОТНОСНО: вх. ОС-442/11.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за прехвърляне на активи на "Балкан-К" ЕАД в собственост на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №514 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2006 г., Протокол №43 ОТНОСНО: Възобновяване изплащането на възнаграждение на Дочка Илиева Богданова за работата й като общински съветник.
повече...

РЕШЕНИЕ №513 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2006 г., Протокол №43 ОТНОСНО: вх. ОС-581/19.09.2006 г. - Придружително писмо от Васил Самарски, председател на ОбС за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
повече...

РЕШЕНИЕ №512 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2006 г., Протокол №43 ОТНОСНО: вх. ОС-581/19.09.2006 г. - Придружително писмо от Васил Самарски, председател на ОбС за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
повече...

РЕШЕНИЕ №511 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.08.2006 г., Протокол №42 ОТНОСНО: вх. №ОС-539/ 09.08.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за предложение за награждаване на Станьо Иванов Коев с държавно отличие.
повече...

РЕШЕНИЕ №510 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.08.2006 г., Протокол №42 ОТНОСНО: вх. №ОС-526/ 01.08.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за проектно предложение на община Казанлък за кандидатстване по проект "Подготвителен проект за демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради".
повече...

РЕШЕНИЕ №509 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.08.2006 г., Протокол №42 ОТНОСНО: вх. №ОС-306/ 19.05.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад относно конкурс за отдаване под наем на терен от 32 кв. м., представляващ част от публична общинска собственост, УПИ ІІ в кв. 172 по плана на гр. Казанлък, за поставяне на временно съоръжение за продажба на цветя и посадъчен материал.
повече...

РЕШЕНИЕ №508 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.08.2006 г., Протокол №42 ОТНОСНО: вх. №ОС-527/ 01.08.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за утвърждаване на схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности към Наредба №21 на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №507 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.08.2006 г., Протокол №42 ОТНОСНО: вх. №ОС-525/ 31.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински обект: Терен с площ 6 407 кв.м., представляващ им. №000258 в местността "До воденицата" в землището на с.Бузовград, с начин на трайно ползване - производствен терен, ведно с построената в имота едноетажна сграда със застроена площ 121 кв.м. и съоръжения: портален кран, релсов път и два метални решетъчни стълба.
повече...

РЕШЕНИЕ №506 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.08.2006 г., Протокол №42 ОТНОСНО: вх. №ОС-522/ 31.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на: Обособена част "В" от сграда в УПИ І, кв.372, ж.к."Изток", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №505 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.08.2006 г., Протокол №42 ОТНОСНО: вх. №ОС-537/ 08.08.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за разкриване на Филиал на Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №504 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.08.2006 г., Протокол №42 ОТНОСНО: Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за предоставяне на 50 % на кметствата от приходите от продажби на имоти, находящи се на територията на съответното кметство за изграждане на инфраструктурата им.
повече...

РЕШЕНИЕ №503 Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС и чл.37, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Наредба №15 на ОбС,
повече...