Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №482 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.07.2006 г., Протокол №41 ОТНОСНО: вх. №ОС-427/ 10.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за прехвърляне на активи на "Казанлък 2000" ЕООД, с.Ръжена в собственост на община Казанлък и откриване на процедура за приватизация по реда на чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК.
повече...

РЕШЕНИЕ №481 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.07.2006 г., Протокол №41 ОТНОСНО: вх. №ОС-433/ 11.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за даване съгласие за възлагане изработване на Подробен устройствен план /Парцеларен план/ за пътна връзка Узана-връх Шипка.
повече...

РЕШЕНИЕ №480 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.07.2006 г., Протокол №41 ОТНОСНО: вх. №ОС-432/11.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за даване съгласие за възлагане изработване на Подробен устройствен план /Парцеларен план/ за трасе на ски-писта със седалков лифт и ски-влек към нея от връх "Исполин", курортен комплекс "Узана".
повече...

РЕШЕНИЕ №479 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.07.2006 г., Протокол №41 ОТНОСНО: вх. №. ОС-431/ 11.06.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за даване съгласие за възлагане изработване на Подробен устройствен план /Парцеларен план/ за трасе на водопровод и ел. кабел за изграждане на водоснабдяване на курортен комплекс "Узана" от дере "Крачана".
повече...

РЕШЕНИЕ №478 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.06.2006 г., Протокол №40 ОТНОСНО: вх. №ОС-337/ 05.6.2006 г. - Придружително писмо от Цветанка Пискова, председател на ПК по социални дейности и трудова заетост с доклад за отпускане на еднократна финансова помощ на Младен Иванов Казаков от с. Енина, община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №477 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.06.2006 г., Протокол №40 ОТНОСНО: вх. №ОС-358/ 14.6.2006 г. - Придружително писмо от Васил Самарски, председател на ОбС за приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник.
повече...

РЕШЕНИЕ №476 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.06.2006 г., Протокол №40 ОТНОСНО: вх. №ОС-369/ 16.6.2006 г. - Придружително писмо от Васил Самарски, председател на ОбС с доклад за утвърждаване на Меморандум за обединяване на усилията за създаване на общ туристически борд на територията на Розовата долина и Подбалкана.
повече...

РЕШЕНИЕ №475 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.06.2006 г., Протокол №40 ОТНОСНО: вх. №ОС-359/ 14.6.2006 г. - Придружително писмо от Васил Самарски, председател на ОбС за изменение и допълнение на Наредба №12 на ОбС за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица.
повече...

РЕШЕНИЕ №474 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.06.2006 г., Протокол №40 ОТНОСНО: вх. №ОС-362/ 14.6.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината за осигуряване на минималния капитал на новоучредяващото се общинско дружество "ХБУ-Казанлък" ЕООД
повече...

РЕШЕНИЕ №473 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.06.2006 г., Протокол №40 ОТНОСНО: вх. №ОС-299/ 15.5.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за предоставяне на информация по реда на § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №15 от ОбС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №472 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.06.2006 г., Протокол №40 ОТНОСНО: вх. №ОС-340/ 06.6.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за нереализирано право на строеж, върху недвижим имот - общинска собственост и погасяването му по давност в полза на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №471 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.06.2006 г., Протокол №40 ОТНОСНО: вх. №ОС-341/06.60.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за реализирано право на строеж, върху недвижим имот - общинска собственост и погасяването му по давност в полза на Община Казанлък, УПИ ХХV-217 в кв. 6, УПИ ХХVІ-217, в кв. 6 и УПИ ХХVІІ-217 в кв. 6 по плана на село Розово.
повече...

РЕШЕНИЕ №470 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.06.2006 г., Протокол №40 ОТНОСНО: вх. №ОС-357/ 14.6.2006 г. - Придружително писмо от Теодор Митев, председател на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт във връзка с анекс към договор за отстъпено право на строеж от 10.10.1994 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №469 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.06.2006 г., Протокол №40 ОТНОСНО: вх. №. ОС-387/28.06.2006 г. Придружително писмо от кмета на общината с доклад за участие на община Казанлък в проект по програма ФАР BG2004/016-711.01.01- Развитие на гражданското общество.
повече...

РЕШЕНИЕ №468 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.06.2006 г., Протокол №40 ОТНОСНО: Придружително писмо от Моника Динева, общински съветник с доклад за кандидатстване за безвъзмездна помощ по програма ФАР за създаване и функциониране на услугата "Отделение за остри психиатрични разстройства" към "МБАЛ Казанлък" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №467 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.06.2006 г., Протокол №40 ОТНОСНО: 08. вх. No. ОС-351/ 12.6.2006 г. - Придружително писмо от Васил Самарски, председател на ОбС за възстановяване на собственост от 1/3 идеална част от УПИ ІІ -5839, кв. 267 по плана на гр. Казанлък, ул."Генерал Гурко" №13.
повече...

РЕШЕНИЕ №466 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.06.2006 г., Протокол №40 ОТНОСНО: 07. вх. No. ОС-267/ 02.5.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад за замяна на общински имот с имот частна собственост по молба на Димка Цонева.
повече...

РЕШЕНИЕ №465 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.06.2006 г., Протокол №40 ОТНОСНО: 06. вх. No. ОС-339/ 06.6.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за замяна на частен имот с имоти частна общинска собственост по молба на Пламен Великов Димитров.
повече...

РЕШЕНИЕ №464 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.06.2006 г., Протокол №40 ОТНОСНО: 05. вх. No. ОС-334/ 01.6.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за провеждане на конкурс за учредяване безсрочно право на строеж за построяване на спортен и развлекателен комплекс върху общинска земя, представляваща част от УПИ І - за комплексно обществено обслужване, в кв. 129, кад. Район 504 по плана на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №463 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.06.2006 г., Протокол №40 ОТНОСНО: 04. вх. No. ОС-343/ 07.6.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за продажба на земя-частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда.
повече...