Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №704 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1679/12.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №703 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1678/12.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, в изпълнение на задълженията произтичащи от §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
повече...

РЕШЕНИЕ №702 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1649/20.04.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна на т.2 от Решение №339/28.01.2021 г. на Общински съвет-Казанлък, касаещо изграждане на паметник в с. Ясеново на загиналите в Балканската, Междусъюзническа, Първа и Втора световна война.
повече...

РЕШЕНИЕ №701 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1650/20.04.2022-Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за приемане на дарение в полза на община Казанлък на незастроена земя с площ от 1 кв.м, находяща се в гр. Казанлък с проектен идентификатор 35167.501.9533.
повече...

РЕШЕНИЕ №700 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1660/29.04.2022-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 817 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - Незастроена земя с площ от 56 кв.м., представляваща реална част от УПИ III-346, кв.23 в с. Розово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №699 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1659/28.04.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1150.00 лв. без ДДС, при учредяване допълнително право на строеж върху земя, частна общинска собственост в полза на Александър Иванов, на едноетажна сграда с предназначение "Лятна кухня" със застроена площ 65,60 кв. м, върху северозападната част на УПИ VI, кв. 120 по ПУП на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №698 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1667/03.05.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 7128 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда: УПИ X-143 с площ от 690 кв.м., в кв.21 на с. Долно Изворово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №697 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1686/16.05.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 12 670 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.504.983, с площ от 181 кв.м., находящ се на ул. "Лев Толстой", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №696 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1669/05.05.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №630/29.04.2022 г. с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот представляващ Част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3, с административен адрес: гр. Казанлък, ул. "Севтополис" №11, с включени следните самостоятелни обекта в сградата: СОС с идентификатор 35167.504.637.3.6, СОС с идентификатор 35167.504.637.3.7, СОС с идентификатор 35167.504.637.3.8 и СОС с идентификатор 35167.504.637.3.9.
повече...

РЕШЕНИЕ №695 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1690/16.05.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Програма за управление на отпадъците на община Казанлък за периода 2021-2028 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №694 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1693/18.05.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на представител на Община Казанлък в областна комисия за изработване на областна аптечна карта, като част от Национална аптечна карта.
повече...

РЕШЕНИЕ №693 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1674/11.05.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на представител на Община Казанлък в областна комисия за изработване на областна здравна карта, като част от Национална здравна карта.
повече...

РЕШЕНИЕ №692 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1645/19.04.2022 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно удостояване с вписване в "Почетната книга на град Казанлък" на Надя Тончева.
повече...

РЕШЕНИЕ №691 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1644/19.04.2022 г. - Доклад от Мария Цонева - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания с проект за решение относно удостояване със званието "Почетен гражданин на град Казанлък" на Цветан Цочев.
повече...

РЕШЕНИЕ №690 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1689/16.05.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2022 г., в частта на Приложения № №3, 4, 13, 14 и 15.
повече...

РЕШЕНИЕ №689 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1681/13.05.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2025 година, Етап I.
повече...

РЕШЕНИЕ №688 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №38 Относно: ОС_1616/14.04.2022 г. - Доклад от Ивелин Недялков - управител на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г. на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №687 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №38 Относно: ОС_1652/21.04.2022 г. - Доклад от инж. Симеон Стоилков - Ликвидатор на "Казанлъшка Искра" ЕООД относно приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №686 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №38 Относно: ОС_1638/15.04.2022 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №685 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №38 Относно: ОС_1647/19.04.2022 г. - Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на "ДКЦ Районна Поликлиника-Казанлък" ЕООД относно приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г. на "ДКЦ Районна Поликлиника-Казанлък" ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...