Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №630 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1499/14.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на столове за ученическо хранене в ОУ "Св. Паисий Хилендарски", ОУ "Георги Кирков" и ОУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Казанлък, представляващи части от имоти - публична общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №629 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1495/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен с Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2021 - 2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №628 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1493/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 12 432 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост в Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2077, с площ 592 кв. м по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №627 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1492/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 330,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 30 кв. м представляваща реална част от УПИ X-529 в кв. 69 на с. Средногорово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №626 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1490/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 4 бр. поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък, с. Бузовград и с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №625 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1489/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем на общински терени в обекти на територията на община Казанлък, посочени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 г. - общински терени за помещение за изграждане в Гимназия "Академик Петко Стайнов" и в ОУ "Кулата", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №624 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1474/09.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно участие на Община Казанлък като пълноправен член на Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №623 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1472/09.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Казанлък за 2021 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №622 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1454/28.01.2022 г. - Доклад от Гинка Щерева - Обществен посредник на община Казанлък с проект за решение относно отчет за работата на Обществения посредник на община Казанлък за 2021 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №621 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1500/14.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно приемане на План на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Казанлък за 2022 г. към общинска Стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Казанлък (2021-2022 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №620 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1486/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на публично предприятие "Многопрофилна болница за активно лечение - Д-р "Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък. Допълва се състава на комисия с 3-ма общ. съветника: Иван Гитев, Теодора Иванова и Красимира Харизанова; резервни членове - Ридван Иляз, Денислав Сербезов и Калин Божков.
повече...

РЕШЕНИЕ №619 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1451/26.01.2022 г. - Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на "ДКЦ Районна поликлиника гр. Казанлък" ЕООД с проект за решение относно отдаване под наем за срок от пет години на част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.501.9551.1, представляващ част от партерен етаж в сградата на "ДКЦ Районна поликлиника гр. Казанлък" ЕООД, с начална тръжна цена 1000 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №618 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1485/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №617 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1475/10.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно дофинансиране през 2022 г. на утвърдени маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2021/2022 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №616 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1503/15.02.2022 г. - Доклад от Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на Подробен устройствен план за находище "Мечта", разположено в землищата на селата Черганово и Кънчево, общ. Казанлък и парцеларен план/план-схема за комуникационно-транспортна мрежа за пътните връзки между площта на находището и местните и/или републиканските пътища; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатите от концесионната площ земеделски земи от общинския поземлен фонд, в т.ч. и такива с НТП-пасища, мери и определяне на срок за предварително съгласие.
повече...

РЕШЕНИЕ №615 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1494/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 5 /пет/ години, на имот общинска собственост - част от сграда обект "Младежки клуб" /бивш/ на Сдружение "Селище зелено училище", находящ се в гр. Шипка, ул. "Станьо Безлов".
повече...

РЕШЕНИЕ №614 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1491/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 5 /пет/ години, на имот общинска собственост, част от самостоятелен обект в сграда на Общинска организация "Съюз на инвалидите в България", находящ се на ул. "Любомир Кабакчиев" №6, ет.1, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №613 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: Избор на членове и председател на Контролния съвет на фондация „Чудомир“ с Мандат 2022-2025 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №612 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: Избор на членове на Управителния съвет и председател на фондация „Чудомир“ за Мандат 2022-2025 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №611 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: Освобождаване на членове на Управителния съвет и Контролния съвет на фондация „Чудомир“ и освобождаване от отговорност.
повече...